การพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำขลประทาน
ปี2559
1.โครงการยุวชลกรเรียนรู้งาน
   ชลประทานหลักสูตร 1 วัน ปี2559
   [รายละเอียด]
2.โครงการยุวชลกรเรียนรู้งาน
   ชลประทานในรั่วโรงเรียน ปี2559
   ครั้งที่1   วันที่ 3-12-58 เช้า
   ครั้งที่2   วันที่ 3-12-58 บ่าย
   ครั้งที่3   วันที่ 4-12-58 เช้า
   ครั้งที่4   วันที่ 4-12-58 บ่าย
   ครั้งที่5   วันที่ 8-12-58 เช้า
   ครั้งที่6   วันที่ 8-12-58 บ่าย
   ครั้งที่7   วันที่ 9-12-58 เช้า
   ครั้งที่8   วันที่ 9-12-58บ่าย
   ครั้งที่9   วันที่ 14-12-58 เช้า
   ครั้งที่10 วันที่ 14-12-58 บ่าย
   ครั้งที่11 วันที่ 14-1-59 เช้า
   ครั้งที่12 วันที่ 14-1-59 บ่าย
   ครั้งที่13 วันที่ 15-1-59 เช้า
   ครั้งที่14 วันที่ 15-1-59 บ่าย
   ครั้งที่15 วันที่ 18-1-59 เช้า
   ครั้งที่16 วันที่ 18-1-59 บ่าย
   ครั้งที่17 วันที่ 19-1-59 เช้า
   ครั้งที่18 วันที่ 19-1-59 บ่าย
   ครั้งที่19 วันที่ 20-1-59 เช้า
   ครั้งที่20 วันที่ 20-1-59 บ่าย
3.โครงการประชุมเกษตรกร หลักสูตร
   เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้
   น้ำชลประทาน ปี2559 [รายละเอียด]