ส่วนวิศวกรรม ฝ่ายออกแบบ
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 038-341252-4 ต่อ 110
โทรสาร 038-777499

- แบบงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2553

- รอบระยะเวลา 8 เดือน

- รอบระยะเวลา 7 เดือน

- รอบระยะเวลา 6 เดือน

บริษัท วิกเกอ เมอเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบ จัดบรรยายเชิงวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม สชป.9
รายละเอียดดังนี้
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๐๙
รายละเอียดดังนี้
- ปี 2554

- ปี 2554

- ปี 2553