ส่วนวิศวกรรม ฝ่ายออกแบบ
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 038-341252-4 ต่อ 110
โทรสาร 038-777499

ออกแบบโดย : ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ