Untitled Document
   
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม  
    บทบาทและหน้าที่     ข้อมูลบุคลากร     ระบบติดตามงานฝ่ายตรวจสอบ     คู่มือการทดสอบ สวพ.      มาตรฐานกรมทางหลวง       คำสั่งเกี่ยวกับการทดสอบ

 
 

บทบาทและหน้าที่ี่
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเทคนิคและวิธีการทดลองคอนกรีตและวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมและมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ ความปลอดภัยของอาคารชลประทานต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ ความปลอดภัยของอาคารชลประทานต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ผลการทดสอบ

 
โครงการชลประทานชลบุรี
 
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
 
โครงการชลประทานนครนายก
 
โครงการชลประทานปราจีนบุรี
 
โครงการชลประทานระยอง
 
โครงการชลประทานจันบุรี
 
โครงการชลประทานตราด
 
โครงการชลประทานสระแก้ว
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด
 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์
 
โครงการก่อสร้าง 1/09
 
โครงการก่อสร้าง 2/09
 
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 9
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service

เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554