ส่วนวิศวกรรมบริหาร ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111 
โทรศัพท์ 038-341252-4 ต่อ 144 
โทรสาร 038-777499