ตารางแสดงรายงานสภาพน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9  
  กรุณาเลือกเดือนและปี พ.ศ. ที่ต้องการ
เดือน : ปี พ.ศ.
  
  
ปรับปรุงข้อมูลโดย ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9