นายกษิเดช สุรจิรชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 9

 

      
        บทคัดย่อ
              บทคัดย่อ เรื่องที่ 1 ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการน้ำและการเตือนภัยด้วยโทรมาตร
                                       ขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำพระปรงตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร
                                       จังหวัดสระแก้ว (2 ก.ย. 57)
               บทคัดย่อ เรื่องที่ 2 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
                                        และบริหารจัดการน้ำระดับตำบล ตำบลคลองทับจันทร์
                                        อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (2 ก.ย. 57)

               บทคัดย่อ เรื่องที่ 3 การใช้เงินนอกงบประมาณจากเทศบาลท่าพริกเนินทราย จังหวัดตราด
                                        เพื่อศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการประตูระบายน้ำคลองท่าพริก

                                        (2 ก.ย. 57)
       รายงานฉบับสมบูรณ์
               ผลงานที่ 1 เรื่อง ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการน้ำ และการเตือนภัยด้วยโทรมาตร
                                     ขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำพระปรง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร
                                     จังหวัดสระแก้ว (1 ก.ย. 57)

               ผลงานที่ 2 เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
                                     และบริหารจัดการน้ำระดับตำบล ตำบลคลองทับจันทร์
                                     อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (1 ก.ย. 57)

               ผลงานที่ 3 เรื่อง การใช้เงินนอกงบประมาณจากเทศบาลท่าพริกเนินทราย จังหวัดตราด
                                     เพื่อศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการประตูระบายน้ำคลองท่าพริก

                                     (1 ก.ย. 57)
       ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการน้ำและการเตือนภัยด้วยโทรมาตรขนาดเล็ก
       เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
                1. การทำแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินและทะเบียนท่อส่งน้ำเข้านาเพื่อใช้ประโยชน์
                          ในการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ (16 ม.ค. 58)

                2. อาคารนาคชลประทาน 2012 (31 มี.ค. 58)
                3.การประเมินผลด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขต สชป.9 (28 ก.ค. 58)