การถ่ายทอดสัญญาณ Video Streaming ผ่านระบบเครือข่ายจาก สำนักงานชลประทานที่ 8

 

ดำเนินการโดย ศูนย์สารสนเทศฯ สชป.๘ ( ซึ่งขณะนี้เป็นการทดสอบแพร่ ภาพ/เสียง ผ่านเครือข่าย VPN )