คำสั่งกรมชลประทานที่ 60/58 หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง
คำสั่งกรมชลประทานที่ 82/58 การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ สชป.1-17

ประวัติ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชในอดีต