หน้ารายการหลัก

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

Link หน่วยงานในสังกัดในเขต  สชป.8


   
วิสัยทัศน์ 
   
ประวัติสำนักฯ
   
โครงสร้างการบริหาร 
   
หน้าที่รับผิดชอบ
   
คำแนะนำการใช้งาน
   เลขหมายโทรศํพท์

                    Back  Office  สชป.8

    ศูนย์รวมข่าวสารสนเทศ สชป.8
    ระบบบริการ  SMS Service
   
 Back  office  Rid 8
   
 สำนักชลประทานที่ 8
    
ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 
  ศูนย์คลังความร้ สชป.8
 
                       
ระบบเครือข่าย VPN

    ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายใน
    ตรวจสอบระบบเครือข่าย Vpn
   
 บริการลงทะเบียนขอใช้งาน Vpn
   
 กลุ่มงานเทคโนโลยีและเครือข่าย
    
เลขหมาย Voip สชป.8 , กรม ชป. 
 
  เลขหมาย Voip ของ ผอ.คป. (Cat)
 
  เลขหมาย Voip ของ ผอ.คป. (Tot)
 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานราชการtm

   
    
ข่าวบันทึกแจ้งเวียนเพื่อทราบทั่วไป
    
รายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน
    
เสียงตามสายผ่านเครือข่าย Vpn
    
ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ทั่วไป

                          Back  Office  กรมชลประทาน

 
 ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
   รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   
ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
   
แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร
   
Download  Service
   เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพเว็บไซต
 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทา
   
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 
   
สารสนเทศกรมชลประทาน
   
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
   ระบบสารสนเทศบุคคล (DPIS)
 
 
การรายงานและบริหารสินทรัพย์
   
เข้าระบบ Web online
   
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
   
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิก
   ร้องเรียน / ร้องทุกข

  
    
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
     
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
     
ส่วนจัดสรรน้ำ
     
ส่วนปฏิบัติการ
     ส่วนเครื่องจักรกล
    
 โครงการชลประทานนครราชสีมา
     
โครงการชลประทานบุรีรัมย์
     
โครงการชลประทานสุรินทร
 
    โครงการชลประทานศรีสะเกษ
     
โครงการฯลำตะคอ
     
โครงการฯลำพระเพลิง
     
โครงการฯมูลบน
     โครงการฯลำปลายมาศ
     
โครงการฯทุ่งสัมฤทธ
     
โครงการฯลำนางรอง
    
 โครงการฯมูลล่าง
     โครงการก่อสร้างฯที่ 1/08
     
โครงการก่อสร้างฯที่่ 2/08
     
โครงการปฏิบัติการคุนคูน้ำที่ 8
     
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำฯ 
  
  ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 4

                         
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     กรมชลประทาน สามเสน  กรุงเทพฯ
    
ที่ตั้งโดเมนเนมของ สชป.1-17
     
หนังสือเวียน บันทึกจาก ผส.บค.
     ประกาศและคำสั่ง กรมชลประทาน
     
หน้าที่และความรับผิดชอบ สชป.8
    
 เลขหมายโทรศัพท์ภายใน สชป.8
     
ระบบจองห้องประชุมออนไลน 
  
  Link หน่วยงาน จ.นครราชสีมา