คลิกเพื่อตรวจข้อมูลของโครงการฯที่ลงในระบบแล้ว

หน้ารายการหลัก    วิสัยทัศน์    ประวัติสำนักฯ    โครงสร้างบริหารงาน    หน้าที่รับผิดชอบ    แผนผังเว็บไซต์    คำแนะการใช้งาน    เลขหมายโทรศัพท์

 
ข่าวแจ้งเวียน เรียน ผอ.คป. , ผอ.คบ , และ ผอ. โครงการฯในเขต สชป.8
( รับผิดชอบโดย ฝ่ายสื่อสาร&ศูนย์สารสนเทศฯ สชป. 8 )
( รวมข่าวหน้านี้ 63 รายการ )

 

  ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/56  ( 23 ธ.ค.56 ) (คลิกสมัคร)

  การรับบำนาญสมาชิก กบข. และการรับบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ( แบบเดิม ) ( 22 พ.ย.56 )

  ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน  Internet ในโครงการ ICT Free WiFi ( ของรัฐบาล ) ( 22 พ.ย.56 )

  ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2556 ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น.ฯ  ( 13 พ.ย.56 )

  ขอให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน ( 5 พ.ย.56)

  การลงทะเบียนขอใช้งาน  Internet ในโครงการ ICT Free WiFi (ของรัฐบาล) ภายใน สชป.8 ( 30 ต.ค.56)

  สำนักชลประทานที่ 8 ได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์ส่วนราชการของจังหวัดนครรราชสีมา ชนะเลิศ ประเภท ส่วนกลาง ( 30 ต.ค.56)

  มณฑลทหารบกที่ 21 ขอขอบคุณ สำนักชลประทานที่ 8  ( 30 ต.ค.56)

  ด่วนที่สุด ขอเชิญ ฝสส.ชป.1-17 ประชุมเรื่องการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในฯ ของ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ( 28 ต.ค.56)

  ผลการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ( สชป.8 ) ( ทุกโครงการฯ )

  คุณเทิดธรรม  สุวรรณวัฒน์  ผู้อำนวยการโครงการปฏิการคันคูน้ำที่ 8

  ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหาร สำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 9 ประจำเดือน ตุลาคม  ( 30 ก.ย.56 )

  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1212/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ( ผคก.ชป.8 )  (27 ก.ย.56 )

  ด่วนที่สุด ที่ อธช.21/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่เดิม  (27 ก.ย.56 )

  ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 9/2556 ประจำเดือนตุลาคม ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น.ฯ  ( 26 ก.ย.56 )

  ด่วน ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน  (23 ก.ย.56 )

  ขอเชิญร่วมงานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556  (11 ก.ย.56 )

  เรียน ขส.3 พข. ผ่าน ผคก.ชป.8  (4 ก.ย..56 )

  ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 8/2556 ประจำเดือน สิงหาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค.56 เวลา 09.30 น.ฯ  ( 28 ส.ค.56 )

  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์น้ำ  (23 ส.ค.56 )

  ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 7/2556 ประจำเดือน สิงหาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค.56 เวลา 13.30 น.ฯ  ( 1 ส.ค.56 )

  ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 6/2556 ประจำเดือน กรกฎาคม ในวันพุธที่ 10 ก.ค.56 เวลา 13.30 น.ฯ  ( 5 ก.ค.56 )

  ด่วน สชป.8 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2556 ประจำเดือน กรกฎาคม  โดยไม่มีกำหนด   ( 3 ก.ค. 56 )

  ขอเลื่อน ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 6/2556 ประจำเดือน กรกฎาคม ในวันพุธที่ 3 ก.ค.56 เวลา 13.30 น.ฯ  ( 26 มิ.ย 56 )

  ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 6/2556 ประจำเดือน กรกฎาคม ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น.ฯ  ( 25 มิ.ย 56 )

  วิทยุเชิญประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ( 17 พ.ค.56 )

  ขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน  ( 15 พ.ค.56 )

  ส่วนเครื่องจักรกล สชป.๘ ขอเชิญนายช่างกลโครงการฯ เข้าร่วมประชุม  ( 22 เม.ย.56 )

  ขอเลื่อน การประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเตรียมป้องกันอุทกภัย ปี 2556  ( 9 เม.ย.56 )

  อธช. ขอเชิญประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเตรียมป้องกันอุทกภัย ปี 2556  ( 4 เม.ย.56 )

  ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4/2556 ประจำเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 56 เวลา 13.30 น.ฯ ( 4 เม.ย.56 )

  ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2556 ประจำเดือนมีนาคม 2556 ในวันอังคารที่ 12 มี.ค.56 เวลา 13.30 น.ฯ (1 มี.ค.56 )

  ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2556 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.56 เวลา 13.30 น.ฯ ( 24 ม.ค.56 )

  แบบฟอร์ม แบบรายงานการใช้เครื่องมือสื่อสาร ปี พ.ศ. 2556    ( 17 ม.ค.56 )

  ด่วน ขอเปลี่ยนแปลง สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/56 ประจำเดือนมกราคม ในวันอังคารที่ 8 ม.ค.56 เวลา 13.30 น.ฯ (2 ม.ค.56)


ปรับปรุงครั้งล่าสุด


( เว็บไซต์  Intranet Rid 8 ผ่านเครือข่าย Vpn )
  

 
( รับผิดชอบโดย ฝ่ายสื่อสาร&ศูนย์สารสนเทศฯ สชป. 8 )
(
คลิกดูหน้าที่ผ่านมา )