คลิกเพื่อตรวจข้อมูลของโครงการฯที่ลงในระบบแล้ว

หน้ารายการหลัก    วิสัยทัศน์    ประวัติสำนักฯ    โครงสร้างบริหารงาน    หน้าที่รับผิดชอบ    แผนผังเว็บไซต์    คำแนะการใช้งาน    เลขหมายโทรศัพท์


ข่าวแจ้งเวียน เรียน ผคป. , ผคบ , และ ผอ. โครงการฯในเขต สชป.8
( รับผิดชอบโดย งานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป. 8 )
( รวมข่าวหน้านี้ปัจจุบัน 71 รายการ )

รายงานการช่วยเหลือราษฏร์ที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ จาก ฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สชป.8

( ตรวจสอบสลิปเงินเดือนประจำเดือน )

 

   รายงานสถิติและข้อมูลการ รับ-ส่ง ข่าว ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป 8 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (11 ธ.ค.61)

   รายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กรมชลประทาน ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3 (22 พ.ย.61)

   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560 (12 ก.ย.60)

   ขอเชิญส่ง จนท. ในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สชป.8 (29 ส.ค.60)

    แจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปีงบประมาณ 2560  (20 มิ.ย.60)

    ขอเชิญร่วมทำบุญในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115  (9 มิ.ย.60)

   ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบคุณสมบัตินั้นและผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุฯ  (23 ธ.ค.59)

   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 (15 พ.ย 59 )

   ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)ฯ  (15 พ.ย 59 )

   มติให้ยกเลิกฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนตามหนังสือที่อ้างถึงและกำหนดด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ ๗ ลว. 28 พค. 58 ตามกฎ ก.พ.

   คำถาม-ตอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ( ที่มาข้อมูล )

   ด่วนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ( รายละเอียด )

   ด่วน  เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  (18 ต.ค 59 )

   เรื่อง  โปรดให้เจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งรายการหักของข้าราชการ และลุกจ้างประจำ มาส่งที่งานการเงินสชป.8ฯ  (18 ส.ค..59 )

  รายงานการเผยแพร่ความรู้(คู่มือปฏิบัติงาน)ในเว็บคลังความรู้และให้นำความรู้ไปปรับปรุงการทำงาน  (1 ก.ค.59 )

  ให้แจ้งความชำรุดบกพร่องของบานระบายต่างๆที่ไม่สามารถใช้งานได้  (30 มิ.ย.59 )

  เรียน ผคป.และ ผคบ.โครงการชลประทานในเขต สชป.๘    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY & KM BUDDY สชป.๘  (21 มิ.ย.59 )

  ด่วน. เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เตรียมการรับเสด็จและขอแจ้งรายชื่อเวรรับเสด็จ (3 พ.ค.59 )

  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งรายการหักของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (19 เม.ย.59 )

  ข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง (5 เม.ย.59 )

  สรุปรายงานตามข้อสั่งการ (24 มี.ค.59 )

  การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ปัญหาภัยแล้ง (18 มี.ค.59 )

  ด่วนที่สุด.ขอระงับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและสินค้าฯ (18 มี.ค.59 )

  เรียน ผคบ.ลำพระเพลิง กรุณาส่งเจ้าหน้าที่มารับผลการทดสอบหินย่อย,ทรายหยาบ,หินคลุก  ได้ทดสอบเสร็จแล้ว (2 ก.พ.59 )

  เรียน ผคบ.ลำพระเพลิง กรุณาส่งเจ้าหน้าที่มารับผลการทดสอบปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  (26 ม.ค.59 )

   เรื่อง  แจ้งการส่งข่าวเรื่องขออนุญาตไปราชการผ่านระบบโทรสารกลางของ สชป.8 (20 ต.ค.58 )

  แนวทางการบันทึกเงินประกันผลงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (15 ต.ค.58 )

  เรื่อง  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  (17 ก.ย.58 )

  ขอเชิญร่วมงานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘  (17 ก.ย.58 )

  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนกันยายน 2558  (17 ก.ย.58 )

  เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังการบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 (8 ก.ย.58 )

  เรื่อง ขอความกรุณาส่งเจ้าหน้าที่มารับผลการทดสอบฉบับบสมบูรณ์  (7 ก.ย.58 )

 ขอให้จัดทำรายงานต่างๆ  (4 ก.ย.58 )

 เอกสารเพิ่มเติมเรื่องร้องเรียน  (3 ก.ย.58 )

  เรื่อง ขอความกรุณาส่งเจ้าหน้าที่มารับวิทยุผลการทดสอบ ฯ  สำนักงานชลประทานที่ 8  (10 ส.ค.58 )

 ส่งคืนครุภัณฑ์และจำหน่าย (ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติขนาด 100 เลขหมาย)  (7 ส.ค.58 )

  เรื่อง การเตรียมความพร้อมการแจ้งรายงาน  (13 ก.ค.58 )

   โปรดให้เจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งบัญชีรายการหักของข้าราชการ และลูกจ้างประจำฯ  (19 มิ.ย.58 )

  ขอให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กรมชลประทานได้รับอนุญาตฯ   (9 มิ.ย.58 )

  ด่วน ขอเชิญประชุมผู้บริหาร สชป.8  ครั้งที่ 1/2558  ประจำเดือนพฤษภาคม ในวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 58 เวลา 13.00 น.ฯ  (15 พ.ค.58 )

  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเขื่อน/อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่โครงการรับผิดชอบกับฐานข้อมูลของกรมฯ  (1 พ.ค.58 )

  เรื่อง ส่วนเครื่องจักรกล สชป.8 จะทำบูญเลี้ยงพระเพลและร่วมรดน้ำดำหัวท่าน ผคก.ชป.8 ในวันพุธที่ 29 เม.ย.58 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (22เม.ย.58)

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  (24 มี.ค.58 )

  ขอเชิญ KM Team และคณะทำงานย่อยฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมจำนวน ๒ หลักสูตร  (20 มี.ค.58 )

  เรื่อง โปรดให้เจ้าหน้าที่การเงิน  แจ้งบัญชีรายการหักของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  มาส่งที่งานการเงิน สชป.8  (19 มี.ค.58 )

  การประชุม ผคก.ชป. 1-17 ครั้งที่ 5  (17 ก.พ.58 )

  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้บุกรุกในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำมูลบน  (17 ก.พ.58 )

  ขอเชิญ KM Team และ คณะทำงานย่อยฯ สชป.8 ประชุมครั้งที่ 2/2558  (16 ก.พ.58 )

  โปรดให้เจ้าหน้าที่การเงิน มารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ. ที่จ่าย กบข,AIA ที่งานการเงิน สชป.8  (10 ก.พ.58 )

  แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์สำนักชลประทานที่ 8 และหน่วยงานภายใน เป็นการชั่วคราว  (16 ม.ค.58 )

  มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  (14 ม.ค.58 )

  ขอเชิญประชุม KM Team สชป.8 เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี 2558  ( ครั้งที่ 10/2557 ) ( 19 ธ.ค.57 )

  แนวทางการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ( 4 ธ.ค.57 )

  เรื่อง  การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง  ( 26 พ.ย.57 )

  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 5/2557 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ( 19 พ.ย.57 )

  กรมบัญชีกลาง: ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ. 2494 ( รายละเอียดราชกิจจานุเบกษา 2557 )

  ติดตามรายงานผลผลิตข้าวนาปรัง  ปีการเพาะปลูก  2557 ( 10 พ.ย.57 )

  แจ้งเครื่องแต่งกายงานถวายเลี้ยง ( 22 ต.ค.57 )

  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558  ( 21 ต.ค.57 )

  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี  ( 21 ต.ค.57 )

  แฟ้มภาพและบรรยากาศกิจกรรมงานมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ ปี 2557 ของ สชป.8  ( 13 ต.ค.57 )

  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร สชป.8 ครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือนตุลาคม 2557 ( 30 ก.ย.57 )

  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ( 11 ก.ย.57 )

  การประชุม ผคก.ชป. 1-17 ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 57 เวลา 13.30 น. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ( 25 ส.ค.57 )

  ด่วนมาก เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ทุกแห่ง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ( 14 ส.ค.57 )

 งานทดสอบ งานปรับปรุงเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จ.สุรินทร์   ( 6 ส.ค.57 )

 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ให้บริการที่ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัด   ( 5 ส.ค.57 )

 สบค 4143/2557 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2558   ( 27 ก.ค.57 )

 สบค 4147/2557 เรื่อง การแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ   ( 27 ก.ค.57 )

 สบค 4130/2557 เรื่อง การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝายพลเรือนและลูกจ้างประจำ   ( 25 ก.ค.57 )

  แจ้งย้ายช่องความถี่วิทยุสื่อสาร (แม่ข่ายหลัก) ให้ใช้ช่องปกติ ( ๑๓๙.๒๐๐ Mhz )   ( 24 ก.ค.57 )

  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)  ( 7 ก.ค.57 )

  ขอเชิญร่วมทำบูญในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่  112 ( 4 มิ.ย.57 )

  ขอความร่วมมือจัดงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 112  ( 22 พ.ค.57 )

   ด่วน  กำหนดการประชุมและตรวจราชการในเขต สชป.8  ( 12 พ.ค.57 )

  แจ้งว่า ท่าน รธส. เดินทางมาตรวจราชการในเขตสำนักชลประทานที่ 8   ( 12 พ.ค.57 )

  แจ้งบัญชีรายการหักของข้าราชและลูกจ้างประจำ  ( 21 เม.ย.57 )

  ด่วนที่สุด  ที่ สบค.2271/57  เรื่อง  การจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานฯ  ( 10 เม.ย.57 )

  ติดตามการประกาศผลสอบข้อเขียนพนักงานราชการ  ( 3 เม.ย.57 )

  สาระน่ารู้และทำความเข้าใจง่ายๆ กับทีวีดิจิตอลแบบใหม่  ( 2 เม.ย.57 )

  แจ้งเปลี่ยนแปลง ประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 สัญจร ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2557  ( 11 มี.ค.57 )

  การจำหน่ายสินค้ามูลนิธิ ดร.น้ำใจ  ( 11 มี.ค.57 )

  ด่วน ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 8 สัญจร ครั้งที่ 2/2557 ประจำเดือนมีนาคม 2557  ( 3 มี.ค.57 )

  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรรับ - ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  ( 28 ก.พ.57 )

  ด่วน สชป.8 ขอเชิญประชุมผู้บริหารฯ สัญจร ครั้งที่ 1/57 ประจำเดือน ม.ค. ในวันที่ 29 ม.ค.57 ณ โครงการชลประทานสุรินทร์   ( 16 ม.ค.57 )

  ขอเชิญผู้บริหารและคณะทำงานการจัดการความรู้ สชป.8 ประชุมเพื่อจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 ( 7 ม.ค.57 )


ปรับปรุงครั้งล่าสุด


( เว็บไซต์  Intranet Rid 8 ผ่านเครือข่าย Vpn )
  

 
( ดำเนินการโดย ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป. 8 )
(
คลิกดูหน้าที่ผ่านมา )