คลิกเพื่อตรวจข้อมูลของโครงการฯที่ลงในระบบแล้ว

หน้ารายการหลัก    วิสัยทัศน์    ประวัติสำนักฯ    โครงสร้างบริหารงาน    หน้าที่รับผิดชอบ    แผนผังเว็บไซต์    คำแนะการใช้งาน    เลขหมายโทรศัพท์


ข่าวแจ้งเวียน เรียน ผคป. , ผคบ , และ ผอ. โครงการฯในเขต สชป.8
( รับผิดชอบโดย งานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป. 8 )
( รวมข่าวหน้านี้ปัจจุบัน 71 รายการ )

รายงานการช่วยเหลือราษฏร์ที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำ จาก ฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สชป.8

( ตรวจสอบสลิปเงินเดือนประจำเดือน )

 

   รายงานสถิติและข้อมูลการ รับ-ส่ง ข่าว ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป 8 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (16 ส.ค.62)

   รายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กรมชลประทาน ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่  2 (14 ส.ค.62)

   พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรม 5 ส ในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ปี (7 มิ.ย.62)

   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 (17 เม.ย.62)

  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8  ครั้งที่  3/2562  ประจำเดือนมีนาคม  2562 (11 มี.ค. 62)

   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8  ครั้งที่ 2/2562   ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2562

   รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งศูนย์ SWOC ระดับโครงการฯ (15 ม.ค.62)

   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560 (12 ก.ย.60)

   ขอเชิญส่ง จนท. ในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สชป.8 (29 ส.ค.60)

    แจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ สชป.8 ประจำปีงบประมาณ 2560  (20 มิ.ย.60)

    ขอเชิญร่วมทำบุญในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115  (9 มิ.ย.60)

   ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบคุณสมบัตินั้นและผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุฯ  (23 ธ.ค.59)

   ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนธันวาคม 2559 (15 พ.ย 59 )

   ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน)ฯ  (15 พ.ย 59 )

   มติให้ยกเลิกฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนตามหนังสือที่อ้างถึงและกำหนดด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ ๗ ลว. 28 พค. 58 ตามกฎ ก.พ.

   คำถาม-ตอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ( ที่มาข้อมูล )

   ด่วนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ( รายละเอียด )

   ด่วน  เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  (18 ต.ค 59 )

   เรื่อง  โปรดให้เจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งรายการหักของข้าราชการ และลุกจ้างประจำ มาส่งที่งานการเงินสชป.8ฯ  (18 ส.ค..59 )

  รายงานการเผยแพร่ความรู้(คู่มือปฏิบัติงาน)ในเว็บคลังความรู้และให้นำความรู้ไปปรับปรุงการทำงาน  (1 ก.ค.59 )

  ให้แจ้งความชำรุดบกพร่องของบานระบายต่างๆที่ไม่สามารถใช้งานได้  (30 มิ.ย.59 )

  เรียน ผคป.และ ผคบ.โครงการชลประทานในเขต สชป.๘    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM DAY & KM BUDDY สชป.๘  (21 มิ.ย.59 )

  ด่วน. เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เตรียมการรับเสด็จและขอแจ้งรายชื่อเวรรับเสด็จ (3 พ.ค.59 )

  เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งรายการหักของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (19 เม.ย.59 )

  ข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง (5 เม.ย.59 )

  สรุปรายงานตามข้อสั่งการ (24 มี.ค.59 )

  การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ปัญหาภัยแล้ง (18 มี.ค.59 )

  ด่วนที่สุด.ขอระงับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและสินค้าฯ (18 มี.ค.59 )

  เรียน ผคบ.ลำพระเพลิง กรุณาส่งเจ้าหน้าที่มารับผลการทดสอบหินย่อย,ทรายหยาบ,หินคลุก  ได้ทดสอบเสร็จแล้ว (2 ก.พ.59 )

  เรียน ผคบ.ลำพระเพลิง กรุณาส่งเจ้าหน้าที่มารับผลการทดสอบปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  (26 ม.ค.59 )


ปรับปรุงครั้งล่าสุด


( เว็บไซต์  Intranet Rid 8 ผ่านเครือข่าย Vpn )
  

 
( ดำเนินการโดย ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป. 8 )
(
คลิกดูหน้าที่ผ่านมา )