ประกาศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
 ขั้นตอนการปฏิบัติการ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
1. ไฟล์แบบ .PPT  2. ไฟล์แบบ .PDF  3. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน 4.คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
5.แผนภูมิการปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค  6.รายละเอียดการปฏิบัติงาน 7.ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน 8.แผนภูมิผู้รับผิดชอบและมอบหมาย 9.คณะทำงานฯ

( เว็บไซต์ของ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน )
แผนภูมิการดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร / สรุปเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่ / ข้อมูลการตอบข้อร้องเรียนโครงการฯต่างๆ

( ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ , ๒๕๕๔ , ๒๕๕๕ , ๒๕๕๖ , ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘ , ๒๕๕๙ )

( รวมในปีงบประมาณนี้...11...โครงการ )

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ประเภท

สถานที่/ตำบล

สถานที่/อำเภอ

สถานที่/จังหวัด

งบประมาณ

โครงการฯ

ดูประกาศ สน.นายก

 1

โครงการฝายบ้านเย้ยตะแบง

เล็ก

 ทุ่งสว่าง

 ประทาย

 นครราชสีมา

24,375,000

 คส.ชป.8

 

 2

 โครงการฝายบ้านโคกเพชร

 เล็ก

 ตระแสง

 เมือง

 สุรินทร์

 19,500,000

 คป.สร.

 

 3

โครงการฝายบ้านหนองเหล็ก 

 เล็ก

 เมืองลีง

 จอมพระ

 สุรินทร์

 14,625,000

 คป.สร.

 

 4

โครงการฝายบ้านระโยง 

 เล็ก

 กระแชง

 กันทรลักษณ์

 ศรีสะเกษ

 14,625,000

 คป.ศก.

 

 5

โครงการฝายบ้านหนามแท่ง 

 เล็ก

 สำโรงปราสาท

 ปรางค์กู่

 ศรีสะเกษ

 12,675,000

 คป.ศก.

 

 6

โครงการฝายห้วยโตง 

 เล็ก

 จรเข้มาก

 ประโคนชัย

 บุรีรัมย์

 23,400,000

 คป.บร.

 

 7

โครงการฝายบ้านสายโท 12 ใต้ 

 เล็ก

 สายตะกู

 บ้านกรวด

 บุรีรัมย์

 14,625,000

 คป.บร.

 

 8

โครงการฝายห้วยลำชี 

 เล็ก

 ตาเมียง

 พนมดงรัก

 สุรินทร์

 19,500,000

 คป.สร.

 

 9

โครงการฝายสวายซอ 

 เล็ก

 ห้วยจันทร์

 ขุนหาญ

ศรีสะเกษ

 12,675,000

 คป.ศก.

 

 10

โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองแร้งเฒ่า 

 เล็ก

 โบสถ์

 พิมาย

 นครราชสีมา

 58,500,000

 คป.นม.

 

 11

โครงการอาคารบังคับน้ำหนองกระโดน 

 เล็ก

 กาเกาะ

 เมือง

 สุรินทร์

 58,500,000

 คป.สร.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( Report ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 พ.ย. 58  )