ปรับปรุงระบบ Intranet โดย ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป.8 ปีงบประมาณ 2559
( English for Web )

    [   หน้ารายการหลัก    วิสัยทัศน์    ประวัติสำนักฯ    โครงสร้างบริหารงาน    หน้าที่รับผิดชอบ    แผนผังเว็บไซต์    คำแนะการใช้งาน    เลขหมายโทรศัพท์   ]

นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์
( อธิบดีกรมชลประทาน )
CKO กรมชลประทาน


ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย สชป.8

ระบบสืบค้นข้อมูลไทย


  

 

มีผู้เยี่ยมชมขณะนี้ .. ..คน
         Get free counter at Cgi2yoU.com          
จำนวนครั้งผู้เข้าดูเว็บนี้

 

แจ้งเวียนแผนการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 8 ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จาก กพ.เรื่องแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนฯ

มติให้ยกเลิกฐานในการคำนวณ/ช่วงเงินเดือนตามหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ 

ถาม-ตอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนฯ

ด่วน...มาก หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่า

 

ขั้นของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ( รายละเอียด ) , ( ที่มาข้อมูล )

บันทึกแจ้งขอคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อการจัดการความรู้ สชป.8 ปี 2559

หน้าเว็บระบบคำนวณบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าของ กบข.

เข้าใช้งาน ระบบ GPF WEB SERVICE กบข.

เข้าใช้งาน ระบบ ตรวจสอบสลิปเงินเดือนประจำเดือน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2557-61

1.ข้อมูลการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน  2.ดาวน์โหลดคู่มือ Work Manual

ข้อมูลมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ กรมชลประทาน

แผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ กรมชลประทาน 2556

เกณฑ์การให้คะแนนประเมินเว็บไซต์กรณีเป็นตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2559


ติดตามรายงาน/ประชุมสถานการณ์น้ำแบบรายงานสด ( กรมชลประทาน )

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวันทั่วทุกภูมิภาค ( กรมชลประทาน )

คำรับรองการปฏิบัติราชการและการรายงานผล ( Kpi 2559 ) ของ สชป.8

รายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กรมชลประทาน

รายงานระดับน้ำประจำวันจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง

รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวันจาก สำนักงานชลประทานที่ 8

ายงานการสูบน้ำช่วยเหลือราษฎร์ประสบภาวะขาดแคลนน้ำประจำเดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สชป.8

โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยฯ

ผลการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือสื่อสาร/สารสนเทศประจำเดือน.ค. 60


bullet_pieces.gif

แนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

bullet_pieces.gif

แผนปฏิบัติการติดตาม การจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 8 ปี 2560

bullet_pieces.gif

การพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน สชป.8 ( โครงการศึกษาการส่งข้อมูล )

bullet_pieces.gif

การพัฒนาและระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ สชป.8 ( โครงการศึกษา )การจัดการความรู้ KM RID 8 ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสาย สชป.8

การจัดการความรู้ KM RID 8 ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Streaming สชป.8


นายชิตชนก สมประเสริฐ
( ผส.ชป.8 )

CKO สำนักงานชลประทานที่ 8นายประหยัด กมลพัฒนะ
( ผชช.ชป.8 )
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานฯ


กล้องวงจรปิดภายใน( C1,C2,C3,C4)

ตรวจสอบระบบเครือข่าย Vpn

บริการลงทะเบียนขอใช้งาน Vpn,Web

ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฯ

ลขหมาย Voip สชป.8 , กรม ชป.

เลขหมาย Voip ของ (Cat) , (Tot)

ระบบบริการฝากไฟล์ กรมชลประทาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานราชการ

เลขหมายภายใน สชป.8 / กรมชป.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(คสช.)

กรมชลประทาน / กรมชล.com

ที่ตั้งโดเมนเนมของ สชป.1-17

หนังสือเวียน บันทึกจาก ผส.บค.

คำสั่งกรมชลประทาน/กระทรวงเกษตรฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

เลขหมายโทรศัพท์ภายใน

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

Link จ.นครราชสีมา / เทศบาลเมือง

 

สำนักงานชลประทานที่ 8 ถ.สืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ( http://irrigation.rid.go.th/rid8/ )
Tel.0-4435-4773 , Fax.0-4435-3193 E-mail : rid8@mail.rid.go.th
( ปรับปรุงครั้งล่าสุด )

ตรวจสอบ speed 1 , speed 2 , speed 3 ที่ใช้อยู่ในขณะนี้
 พัฒนาโดย ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สชป.8 เบอร์โทร. 0-4435-4773
 
( เพื่อความสมบูรณ์ควรตั้งความละเอียดที่ 1024x768 pixels )
ออกแบบครั้งหลังสุด 28  มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ( ผู้รับผิดชอบ / ผู้ดูแลระบบ )