โครงการสหกิจศึกษา  ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8   

( ปีงบประมาณ 2560 )
 

( ในภาคการศึกษานี้ส่งนักศึกษามาปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี 7 คน

 

 

ชื่อ นางสาวศิริพรรณ พวงสันเทียะ
( ตุ๊ก )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่  9 ม.ค. 2560 - 5 เม.ย 2560
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

 

ชื่อ นางสาว สุธิดา    สมบัติดี
( บี )

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

 

ชื่อ นาย ล้อมเดช  ลีระวีเกียรติ
( ซัน )

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่  15 พ.ค. 2560 - 28 ก.ค 2560
 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

 

ชื่อ นางสาว พัชรา    วรรณกูล
  
( เบส )

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่  18 ธันวาคม 2560 - 19 เมษายน 2561
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

   anipen_yellow.gifทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์&สารสนเทศ
   anipen_yellow.gifปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการสารสนเทศและระบบเครือข่าย
   anipen_yellow.gifประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Thai )
        - กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
        - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   anipen_yellow.gifแฟ้มภาพการปฏิบัติงาน ( หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 , หน้าที่ 3 )
        แฟ้มภาพกิจกรรมร่วมสันทนาการ
   ( หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 )
   anipen_yellow.gifผลการประเมินเมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

 

ชื่อ นางสาว อรวรรณ  เกิดจัตุรัส
( แนน )

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2560 - 19 เมษายน 2561
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

   anipen_yellow.gifทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์&สารสนเทศ
   anipen_yellow.gifปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการสารสนเทศและระบบเครือข่าย
   anipen_yellow.gifประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Thai )
        - กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
        - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

   anipen_yellow.gifแฟ้มภาพการปฏิบัติงาน ( หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 , หน้าที่ 3 )
        แฟ้มภาพกิจกรรมร่วมสันทนาการ
   ( หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 )
   ผลการประเมินเมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

 

ชื่อ นายกฤษณะ  นิลพันธ์
( แมน )

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 8 มกราคม 2561 - 7 เมษายน 2561
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

   anipen_yellow.gifทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์&สารสนเทศ
   anipen_yellow.gifปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการสารสนเทศและระบบเครือข่าย
   anipen_yellow.gifประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Thai )
        - กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
        - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   anipen_yellow.gifแฟ้มภาพการปฏิบัติงาน ( หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 , หน้าที่ 3 )
        แฟ้มภาพกิจกรรมร่วมสันทนาการ
   ( หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 )
   ผลการประเมินเมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

 

ชื่อ นายณฐภพ  ณ นครพนม
( ภูมิ )

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 8 มกราคม 2561 - 7 เมษายน 2561
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

   anipen_yellow.gifทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์&สารสนเทศ
   anipen_yellow.gifปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการสารสนเทศและระบบเครือข่าย
   anipen_yellow.gifประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Thai )
        - กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
        - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   anipen_yellow.gifแฟ้มภาพการปฏิบัติงาน ( หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 , หน้าที่ 3 )
        แฟ้มภาพกิจกรรมร่วมสันทนาการ
   ( หน้าที่ 1 , หน้าที่ 2 )
   anipen_yellow.gifผลการประเมินเมื่อปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

       นักศึกษาฝึกงาน       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                              
 
อัพเดทครั้งล่าสุด