โครงการสหกิจศึกษา  ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8   

( ปีงบประมาณ 2561 )

   

( ในภาคการศึกษานี้มีนักศึกษามาปฏิบัติงานรวม ระดับปริญญาตรี 7 คน )

 

 

ชื่อ นายบัณฑิต  ศิริวรรณ
( บอส )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ( 13 พ.ย. -  2 มี.ค. 2561 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

 

 

ชื่อ นายภูวเนศวร์  เภสัชชา
( ต้า )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต ( 20 พ.ย. -  9 มี.ค. 2561 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

 

 

ชื่อ นายณัฐพงศ์  ด่านกุล
( นัท )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต ( 29 มี.ค. - 29 มิ.ย. 2561 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

 

 

ชื่อ นายธนวัฒน์ อาดมะดัน
( เกิ้ล )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต ( 29 มี.ค. - 29 มิ.ย. 2561 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

 

 

ชื่อ นางสาวจิรภัทร วิริยสถิตย์กุล
( ดรีม )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต ( 29 มี.ค. - 29 มิ.ย. 2561 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

 

 

ชื่อ นายศุภกร เดชมานนท์
( เอิร์ธ )
 

   เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต ( 29 มี.ค. - 29 มิ.ย. 2561 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

 

 

ชื่อ นางสาวอรุณี  พูนศรี
( แอมป์ )
 

 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต ( 29 มี.ค. - 29 มิ.ย. 2561 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
อัพเดทครั้งล่าสุด