โครงการสหกิจศึกษา  ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.8   

( ปีงบประมาณ 2560 )

   


( ในภาคการศึกษานี้มีนักศึกษามาปฏิบัติงานรวม ระดับปริญญาตรี 5 คน )

 

 

ชื่อ นาย นนทพัทธ์ ราชมณี
( ไปป์ )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ( 27 ก.พ  2560 - 16 มิ.ย 2560 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

 

 

ชื่อ นาย อัครชัย สายทอง
( มอส )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ( 27 ก.พ  2560 - 16 มิ.ย 2560 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

 

 

ชื่อ นายไชยยงค์  ตั้งวิไลเสถียร
( เบนซ์ )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ ( 3 ก.ค. -  20 ต.ต. 2560 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

 

 

ชื่อ นายภานุพงศ์  ศรีมงคล
( นุ )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต ( 3 ก.ค. -  20 ต.ต. 2560 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

 

 

ชื่อ นายชนะ  ชฎาวิภู
( ชนะ )
 

  เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต ( 3 ก.ค. -  20 ต.ต. 2560 )
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
อัพเดทครั้งล่าสุด