ขอขอบพระคุณ อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ( nectec ) ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

รวบรวมและพัฒนาปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2547
โดย ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศ สชป.8