NECTEC
NSTDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย


เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
The Boy Scout Commendation Medal

               เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เป็นเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๗ สำหรับพระราชทานแก่ ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

               เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เป็นเหรียญเงินกลมรี ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๒ เซนติเมตร

               ด้านหน้า ตรงกลางมีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า "ลูกเสือ" และส่วนกลาง มีอักษรว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" ตราหน้าเสือประกอบวชิระ และตัวอักษรให้ทำเป็นลายดุน

               ด้านหลัง เป็นพื้นเกลี้ยง จารึกนามเลขหมายประจำตัว ของผู้ได้รับพระราชทาน นามหน่วยลูกเสือสังกัด และวันที่พระราชทาน ที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อย แพรแถบขนาดกว้าง ๒.๔ เซนติเมตร มีริ้วสีดำกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีเหลืองกว้าง ๖ มิลลิเมตร

               เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มี ๓ ชั้น ดังนี้
               ชั้นที่ ๑ มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบ ๒ ดอกตามแนวนอน
               ชั้นที่ ๒ มีเฟลอร์เดอลีส์ ทำด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลาง ๑ ดอก
               ชั้นที่ ๓ ไม่มีเฟลอร์เดอลีส์ประดับที่แพรแถบ

               เหรียญนี้ใช้ห้อยกับแพรแถบ ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย

ชั้นที่ ๑

ชั้นที่ ๒

ชั้นที่ ๓

 

การพระราชทาน

 1. จะพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๑ - ชั้นที่ ๓ ตามกำหนดเกณฑ์ การกระทำความดีความชอบ ในการช่วยเหลือผู้อื่น ตามที่บัญญํติไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๓๐ ดังนี้
  ๑. เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๑   จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบ ซึ่งได้กระทำการ รักษาความปลอดภัย หรือ สันติสุขเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย ทั้งนี้โดยตนเอง ได้ฝ่าอันตรายจนถึงขนาดที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญนี้ หรือตนเอง ได้ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ หรือถึงเสียชีวิต
  ๒. เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๒   จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบ ซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย โดยตนเองได้ประสบอันตราย หรือฝ่าอันตราย หรือแก่ผู้ซึ่งได้ทำความดีความชอบ ในข้อต่อไปนี้ทุกข้อรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้ง และในแต่ละข้อไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง คือ
    (๑) ช่วยเหลือผู้ได้รับทุกข์ยากลำบากที่ควรช่วย
    (๒) ช่วยเหลือหรือป้องกันผู้อื่น หรือ ทรัพย์สินของผู้อื่นให้พ้นอันตราย
    (๓) ช่วยสัตว์ให้พ้นจากการทรมาน หรือพ้นทุกขเวทนา
    (๔) ทำการปฐมพยาบาล
    (๕) ช่วยเหลือราชการ
    (๖) ช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณกุศล
    (๗) ช่วยเหลือผู้ปกครอง หรือช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
    (๘) ช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของโรงเรียน หรือ ของที่ทำงาน ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ตามปกติ
  ๓. เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๓   จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบ ซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย แม้เพียงครั้งเดียว หรือแก่ผู้ซึ่งได้ทำความดีความชอบ ตามเกณฑ์สำหรับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๒ ทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้ง และในแต่ละข้อ ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง
 2. เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า ผู้ใดสมควรได้รับพระราชทาน เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานต่อไป
 3. การพระราชทาน จะพระราชทานให้ป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับพระราชทาน เมื่อผู้รับพระราชทานวายชนม์ ให้ทายาทโดยธรรม รักษาไว้เป็นที่ระลึก