ข่าวแจ้งเวียน เรียน ( ฟท.ชป. 1-17 )

 เรื่อง...ติดตามการปรับปรุงโครงสร้างฯและการแบ่งหน้าที่ภายในใหม่ของ สชป.1-17 ( 2555-58 )
 ( หน้านี้ใช้สำหรับขอความร่วมมือจากทุก สชป. เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของ ฝ่ายไฟฟ้าฯ )

noname20_htm_smartbutton1.gif

   
 ( จำนวนข่าวหน้านี้ 52 รายการ )
กลับไปหน้ารายการหลัก

book_red.gif

  คู่มือปฎิบัติงานฝ่ายไฟฟ้าฯ 1.การติดตั้งและซ่อมคอมพิวเตอร์ 2.มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 3.การดูแลและรักษาระบบเครือข่าย  

book_red.gif

 ประชุมหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเครื่องจักรกล สชป. 1 - 17  

book_red.gif

 คู่มือปฎิบัติงาน 1.การออกแบบสื่อสื่งพิมพ์  2.การใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับปฎิบัติงาน  3.MN_Electrical_setting  

book_red.gif

 ยกเลิกฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนตามหนังสือที่อ้างถึงและกำหนดด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ ๗ ลว.28 พค.58 ตามกฎ ก.พ.

book_red.gif

 คำถาม-ตอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ( ที่มาข้อมูล )

book_red.gif

 ด่วนหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ( รายละเอียด )

book_red.gif

 ปริมาณงานเพื่อสรุป/อัตรากำลัง ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนฯ สชป.1-17 ( ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนฯ) ( ไฟล์สำหรับปรับปรุง xls ) ( 27 สค. 58 )

book_red.gif

 Tem Plate ข้อมูลวิเคราะห์อัตรากำลัง ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1-17 ( 30 มิ.ย. 58 ) ( ไฟล์สำหรับปรับปรุงเพิ่มเติม xls )

book_red.gif

 Tem Plate ข้อมูลวิเคราะห์อัตรากำลัง ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.1-17 ( 30 มิ.ย. 58 ) ( ไฟล์สำหรับปรับปรุงเพิ่มเติม xls )

book_red.gif

 ข้อมูลวิเคราะห์อัตรากำลังใหม่ และ Functional Competency นายช่างไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าฯ สชป.1-17 ( 17 มิ.ย. 58 )

book_red.gif

 คำสั่งกรมที่ 314/2558 คำสั่งอักษรย่อของตำแหน่ง กรมชลประทาน ( 7  เม.ย. 58 ) ***

book_red.gif

 คำสั่งกรมที่ 83/2558 คำสั่งกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งใน สชป. 1-17 ( 7  เม.ย. 58 )***

book_red.gif

 คำสั่งกรมที่ 82/2558 คำสั่งการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน ของ สชป. 1-17 ( 7  เม.ย. 58 )***

book_red.gif

 คำสั่งกรมที่ 60/2558  คำสั่งการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กอง ( 7  เม.ย. 58 )***

book_red.gif

 สบค.1647/2558 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมชลประทาน ( 10  เม.ย. 58 )

book_red.gif

 ร่างสรุปการปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน ส่วนเครื่องจักรกล สชป. 1 - 17 ( รอการลงนามคำสั่ง ) ( 6  มี.ค. 58 )

book_red.gif

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 21/2558 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน สชป. 1 - 17 (เป็นการภายใน) ( 5 ก.พ. 58 )

book_red.gif

 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2557 ( 9 ม.ค. 58 )

book_red.gif

 ข้อมูลวิเคราะห์อัตรากำลังใหมและ Functional Competency นายช่างไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.1-17*** ( 21 ก.ย. 57 )

book_red.gif

 ข้อมูลปริมาณงานของ ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อวิเคราะห์และกำหนดอัตรากำลังปี 58 เป็นหน้าที่ใหม่ ( ไฟล์ตัวอย่าง )

book_red.gif

 ร่างข้อมูลเพื่อขอแก้ไขการแบ่งงานและหน้าที่ฯ กลุ่มงานหรือฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป.1-17 ใหม่ ( 29 สค. 57  )

book_red.gif

 รายละเอียดฉบับร่างการแบ่งงานภายในเป็น กลุ่มงานไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เสนอต่อคณะทำงาน กลุ่มเครื่องจักรกล ( 29 พ.ค. 57 )

book_red.gif

 ด่วนที่สุด  ที่ สบค.2271/57  เรื่อง  โครงสร้างการแบ่งงานภายใน ( 10 เม.ย. 57 )

book_red.gif

 การจัดทำรายละเอียดและคำขอครุภัณฑ์สื่อสารและสารสนเทศ จากเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ( 10 พ.ย 56 ) ( ฝ่ายสื่อสาร , ศูนย์สารสนเทศ )

book_red.gif

 แนวทางการจัดทำประมาณการแผนการซ่อมระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศ ประจำปี 2557 ( 10 พ.ย 56 ) ( ไฟล์ใช้งานจริง )

book_red.gif

 ร่างแก้ไขและขอปรับปรุงโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในฯ ของ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ใหม่ ( 31 ต.ค.56)

book_red.gif

 ด่วนที่สุด ขอเชิญ ฝสส.ชป.1-17 ประชุมเรื่องการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในฯ ของ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ( 28 ต.ค.56)

book_red.gif

 ด่วนที่สุด  ที่ สบค.4219  เรื่อง  โครงสร้างการแบ่งงานภายใน ( 30 ส.ค. 56 )

book_red.gif

 แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ( สำหรับหัวหน้างาน ) ( 14 ส.ค. 56  )

book_red.gif

 แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ( สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ) ( 14 ส.ค. 56  )

book_red.gif

 ขอเชิญ ฝสส.ชป.1-17 ลงนามเห็นชอบ ในรายละเอียดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในฯ ( 23 มิ.ย. 56  )

book_red.gif

 SVC พิเศษ เรียน ฝสส.ชป.1-17 เรื่องการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของ ฝ่ายสื่อสารฯ ( 23 มิ.ย. 56  )

book_red.gif

 ร่างข้อมูลเพื่อขอแก้ไขการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในฯ ของ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ( 22 มิ.ย. 56  )

book_red.gif

 ชี้แจงและบันทึกแจ้ง จาก ผส.บค. เรื่องการแบ่งหน้าที่ฯภายในของ ฝ่ายสื่อสารฯ (  ที่นำเสนอ  ) สชป.1-17 ( 19 เม.ย. 56  )

book_red.gif

 การเข้าให้ข้อมูลเรื่องการแบ่งหน้าที่ฯภายในของ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ( 21 มีค. 56  )

book_red.gif

 ด่วนมาก...ฝสส.1-17 การรวมพลังเพื่อเข้าชี้แจงและให้ข้อมูลเรื่องการแบ่งหน้าที่และบทบาทภายใน ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 ( 20 มีค. 56  )

book_red.gif

 สำเนาบันทึกถึง ผส.บค. ขออนุญาตเข้าให้ข้อมูลเรื่องการแบ่งหน้าที่ฯภายในของ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ( 19 มีค. 56  )

book_red.gif

 ขอข้อมูลต่างๆและอัตรากำลังเพื่อประกอบการพิจารณาเข้าชี้แจงข้อมูลต่อ กรมชลประทาน เรื่องการแบ่งหน้าที่ภายในฯ ( 26 กพ. 56  )

book_red.gif

 หนังสือจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 158 ลว. 30 สค. 53 เรื่องการใช้โทรศัพท์พื้นฐานของทางราชการ( 18 ธ.ค. 55 )

book_red.gif

 การมอบอำนาจอนุมัติเพื่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  ( เรื่องเดิม )

book_red.gif

 การขออนุมัติติดตั้งและเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ( Internet ) ( เรื่องเดิม )

book_red.gif

 สบค.5457/2555  เรื่อง  พิจารณาส่งผู้แทนเป็นคณะทำงานวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมชลประทาน ( 2 ธ.ค. 55 )

book_red.gif

 การสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง ( 30 พ.ย. 55 )

book_red.gif

 คำสั่ง กรมชลประทาน ที่ 201/55 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สชป.1-17 เป็นการภายในใหม่  ( 12 พ.ย. 55 )

book_red.gif

 ด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ฯ ( 5 ก.ย. 55 )

book_red.gif

 เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำของ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ( เอกสารไฟล์ .xls )

book_red.gif

 แจ้งเวียนจาก สบค. การกรอกข้อมูลปริมาณงานของ ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 เพื่อวิเคราะห์และกำหนดอัตรากำลัง ( 11 /4/55 ) ( ไฟล์ตัวอย่าง )

book_red.gif

 ด่วน...คณะทำงานฯ ได้นำเสนอการแบ่งหน้าที่งานภายในของ ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 ต่อ ผส.บค. , กอ.บค. ใหม่ ( 5 /4/55 )

book_red.gif

 บันทึกแจ้งให้ทบทวนการแบ่งหน้าที่งานภายใน ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 ใหม่ และเสนอ ผส.ชป.8 สำเนา ผส.บค. ( 5 /4/55 )

book_red.gif

 บันทึกแจ้ง ฝสส. 1-17 ให้เสนอการแก้ไขการแบ่งหน้าที่ภายใน เพื่อส่งให้ กอ.บค. ใหม่ภายในวันที่ 5 เม.ย. 55 ( 5 /4/55 )

book_red.gif

 แก้ไขและปรับปรุงการแบ่งหน้าที่งานภายในของ ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 ใหม่และนำเสนอ ( 5 /4/55 )

book_red.gif

 เหตุผลการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งหน้าที่งานภายในของ ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 ใหม่ ( สำหรับชี้แจงกรมฯ ) ( part 1 , part 2 )

book_red.gif

 แผนภูมิและโครงสร้างการแบ่งหน้าที่งานภายในของ ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 ที่ขอนำเสนอใหม่ ( 2/4/55 )

book_red.gif

 ผลการประชุมการแบ่งหน้าที่งานภายในของ ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 ที่นำเสนอ ( คณะทำงานกรมฯพิจารณา ) ( 28/3/55 )

book_red.gif

 สรุปผลการประชุมการแบ่งหน้าที่งานภายในของหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานของ สชป.1-17 ( 28/3/55 )

book_red.gif

 แจ้งติดตามการประชุมชี้แจงฯการแบ่งหน้าที่งานภายใน ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 ( 22/3/55 )

book_red.gif

 รวบรวมสรุปนำเสนอ รธร. การแบ่งหน้าที่งานภายใน ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 เพื่อให้แก้ไขให้ตรงตามตัวชี้วัด ( 13/2/55 )

book_red.gif

 รวบรวมสรุปนำเสนอ ผอ.ศส. การแบ่งหน้าที่งานภายใน ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ กรมฯ ( 13/2/55 )

book_red.gif

 ขอข้อมูลพร้อมให้แสดงความคิดเห็นการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งหน้าที่งานภายใน ฝ่ายสื่อสารฯ 1-17 ( 1/2/55 )

book_red.gif

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปี พ.ศ. 2555 ( ตัวอย่างฉบับร่างใหม่ )

book_red.gif

 ตรวจจากคำสั่งกรมฯที่ 249/55 แจ้งการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ยังไม่ถูกต้อง

book_red.gif

 คำสั่ง กรมชลประทาน ที่ 249/55 การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สชป.1-17 ( 30/ธค./54 ) ( อำนาจและหน้าที่ตามกฎกระทรวงฯ )

book_red.gif

 ผลการวิเคราะห์อัตรากำลังตามแบบมาตรฐานของงาน ของฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 1. ( อนาคต ) 2. ( ปัจจุบัน )

book_red.gif

 การประชุมการปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งหน้าที่งานภายใน กรมชลประทาน ส่วนกลาง ( 19/กค./54 )

book_red.gif

 การประชุมการปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งหน้าที่งานภายใน ของ สชป.1-17 ใหม่  ( 6/กค./54 )

book_red.gif

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติงานทุกสายงานของข้าราชการ สังกัดสำนักชลประทาน 1-17

book_red.gif

 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การให้น้ำหนักตัวชี้วัดของ ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน

book_red.gif

 ขอแก้ไขและกำหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจของ ฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 เพื่อให้สอดคล้องตัวชี้วัดที่กำหนด ( 17/3/54 )

book_red.gif

 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 54-63

book_red.gif

 คู่มือการปรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ( ไฟล์การประเมินค่างาน )

book_red.gif

 การวิเคราะห์อัตรากำลังตามแบบมาตรฐานของงาน ของฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17 ( พ.ศ.2551 )

book_red.gif

 โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังภายในทั้งหมด ของฝ่ายสื่อสารฯ สชป.1-17  ( พ.ศ.2551 )
เข้าปรับปรุงหน้านี้ครั้งล่าสุด


พัฒนาโดย
...ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ สชป. 8
  E-mail : commu6@ji-net.com
 
สายตรง 0-4435-4773 มือถือ 0-8963-08846