ข่าวแจ้งเวียน เรียน ผอ.คป. , ผอ.คบ , และ ผอ. โครงการฯในเขต สชป.8

 
aniblack01_right.gif แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้งานใหม่จาก กรมชลประทาน  aniblack01_left.gif

คำแนะนำการใช้งาน Windows 7 , การแก้ปัญหาด้านเทคนิค , การใช้งานเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 
1.ระเบียบ " กรมชลประทาน " ว่าด้วยการใช้เครือข่ายฯ  2.เลขหมายโทรศัพท์ระบบ Voip สชป.8

เรียนรู้กับ E-Learning เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 
( กลับหน้ารายการหลัก )

( รวมข่าวหน้านี้ 29 รายการ )

bullet11_redspot.gif

 เรียนเชิญ ..ท่านผู้บริหาร สำนักชลประทานที่ 8 ,เจ้าหน้าที่ทุก ส่วน ฝ่าย งาน ,โครงการฯในเขต ร่วมลงนามถวายพระพร( 30 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

 ด่วนมาก .. ที่ สพบ.16664 เรื่อง ขอเชิญชวนไปทัศนศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ( 29 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ขอเชิญประชุม เรื่องโครงการ SP2 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามมมติ ครม. ( 29 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลรายการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง ( 24 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ( 24 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๓ พรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๓ ( 24 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ด่วน...ขอเชิญรับฟังการอบรมและบรรยายเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เรื่อง ความรู้การบริหารผลการปฏิบัติงานฯ ( 23 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ขอความร่วมมือจากทุกโครงการฯในเขต สชป.8 ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาการรับ-ส่งข้อมูลฯ ( 23 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ( 20 พ.ย.53 ) ( pdf file )

bullet11_redspot.gif

  ขอข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองของสำนักชลประทานที่ 8 ปี 2554

bullet11_redspot.gif

  แจ้งหมดความจำเป็นใช้เครื่องสูบน้ำในการสูบน้ำช่วยเหลือฯ ( 18 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  แจ้งรายชื่อและวันสแกนลายนิ้วมือของข้าราชการ ลูกจ้างประจำของสำนักชลประทานที่ี ๘ ( 18 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ขอความร่วมมือรายงานผลการใช้งานและปัญหาการใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ( 18 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  โปรดให้เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งบัญชีรายการหักของข้าราชการและลูกจ้างประจำฯ ( 18 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ขอข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ในการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ ( 16 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( 16 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ( 15 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสำรวจ ( 12 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ขอให้ทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี พ.ศ. ๒๕๕๓/๕๔ ( 12 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน (โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลาง) ประจำปี 2553 ( 12 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ขอซักซ้อมการจัดทำแผนงาน MTEF ปี 2554 - 2557 ( 10 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  โครงการตามแผนบูรณาการเกษตรภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรฯ ( 9 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ขอให้ตรวจสอบ/ปรับปรุงแผนงาน MTEF ปี 2554 - 2557 ( 9 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... ( 9 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ตามที่ ผส.ชป.8 อนุมัติให้ส่งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือนาปี นาปรังฯ (เรียน ผอ.คป.สุรินทร์) ( 8 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ด่วนมาก...( svc ) กำหนดการงานฌาปนกิจศพ นายมุนี รูปแก้ว อดีตพนักงานสื่อสารชั้น 2 โครงการฯลำตะคอง ( 6 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  การฝึกอบรมและแนะนำการตรวจวัดและอ่านค่าจากอุปกรณ์เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน ( 5 พ.ย.53 )

bullet11_redspot.gif

  ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (แบบ ง.241) ( 5 พ.ย.53 )พัฒนาโดย
...ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศ สชป. 8