ปรับปรุงใหม่ใช้ปีงบประมาณ 2560-61 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสหกิจศึกษา มทส.
 
  

 บริการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ้าน

( กิจกรรม ฝ่ายไฟฟ้าฯในรอบปี )


( ข่าวการรับเชิญ ฝ่ายไฟฟ้าฯในรอบปี)
 

( ข่าวของพนักงานสื่อสาร ระบบใหม่ )
 

First step guide by Sony
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชฯ
ความรู้เกี่ยวกับงานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน
หน้าเว็บไซต์เดิม ฝ่ายสื่อสารฯ
ตรวจระบบกล้อง cctv ภายใน สชป.8
 
ดูรายการทีวีออนไลน์ท้องถิ่น DTV
Learning Windows 7
ตรวจสอบราคาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายล่าสุด

 

 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา ที่ผ่านการประเมินแล้ว
จำนวน 5 คน
 ( คลิกไปดูรายละเอียดที่นี่ )

หน้าข่าวสารถึง นาย ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ฟท.ชป.1-17

1.เทคโนโลยีการสื่อสาร  2.วิวัฒนาการระบบโทรคมนาคม

1.ประวัติการสื่อสารไทย  2.การกำเนิดระบบโทรศัพท์

พระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาระน่ารู้และทำความเข้าใจง่ายๆ กับทีวีดิจิตอล

1.การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน  2.คู่มือ Work Manual

มาตรฐานการกำหนดต่ำแหน่งข้าราชการ กรมชลประทาน

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบโมรมาตร

เรียนรู้ออนไลน์ 3 เรื่องจาก ศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

เลขหมายติดต่อ โทรศัพท์ภายใน และ เลขหมาย VOIP สชป.8

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯครั้งที่ 2 (unit School) 2562

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการฯครั้งที่ 1 (unit School) 2562

ข่าวกิจกรรมการปรับปรุงและซ่อมบำรุงงานฯ ฝ่ายสื่อสารฯ

ผลการปฏิบัติงานปฏิบัติการสื่อสาร ฝ่ายไฟฟ้าฯ ส.ค.62  

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี 60-64

แบบประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561

แผนงานขอครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ของฝ่ายไฟฟ้าฯ 2561 (ไฟล์ )

แบบคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายไฟฟ้าฯ 2561

แบบคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย VPN 2561

แบบฟอร์มรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ( ฟอร์มที่ 1 , ฟอร์มที่ 2 )

แบบฟอร์มรับ-ส่ง Fax , ( pdf )

แบบแจ้งซ่อมฯ , แบบใช้ห้องประชุม

เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของ ฝ่ายสื่อสารฯ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ฝ่ายสื่อสารฯ ปี 2554 , 2555

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ

ช่องทางการสื่อสารของ ฝ่ายสื่อสารฯ ในปัจจุบัน

แผนภูมิและโครงสร้างระบบเครือข่าย กรมชลประทาน

ตัวอย่างการต่อใช้งานระบบเครือข่าย VPN ของ สชป.8

วิเคราะห์ระบบเครือข่าย VPN และ VOIP ของ สชป.8

แผนภูมิระบบเครือข่าย Internet & Intranet สชป.8 ปี 58

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน สชป.8 ปี 2557

แนวทางการปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ปี 2556

แผนภูมิระบบเครือข่าย Internet & Intranet สชป.8 ปี 2556


 


ขณะนี้มีี้ Online...คน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ฝ่ายสื่อสารฯ

บริการทั่วไปและสาระน่ารู้

เทคโนโลยีและการสื่อสาร


ความรู้พื้นฐานด้านไอทีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกงาน
ม.ราชภัฏนครราชสีมา ที่ผ่านการประเมินแล้ว
ภาคเรียนที่3/61

ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักงานชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel.0-4435-4130-4,0-4435-4773, Fax.0-4435-3193 E-mail : machine8-006@hotmail.com
 ตรวจสอบ speed ที่ใช้อยู่ขณะนี้

 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ( 10 ม.ค. 62 )
 
พัฒนาโดย ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ