ปรับปรุงใหม่ใช้ปีงบประมาณ 2559-60 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get free counter at Cgi2yoU.com
 
โครงการสหกิจศึกษา มทส.
 
  

 บริการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ้าน

( กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารฯในรอบปี 51-56 )


( ข่าวการรับเชิญ ฝ่ายสื่อสารฯ 51-56 )
 

( ข่าวของพนักงานสื่อสาร ระบบใหม่ )
 

First step guide by Sony
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชฯ
ความรู้เกี่ยวกับงานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อาสาสมัครวิทยากร ICT ชุมชน
หน้าเว็บไซต์เดิม ฝ่ายสื่อสารฯ
ตรวจระบบกล้อง cctv ภายใน สชป.8
 
ดูรายการทีวีออนไลน์ท้องถิ่น DTV
Learning Windows 7
ตรวจสอบราคาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายล่าสุด

    เราภูมิใจและขอแสดงความยินดีกับ  
นายเรวัติ  โถมกระโทก

ที่จบการศึกษาแล้วเมื่อ 2 ตค. 2556
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นม.
คลิกดูแฟ้มภาพทั้งหมด

 

"พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการสื่อสารไทย"
 

ข่าวด่วน...นาย ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เรื่องเงินเดือน

1.เทคโนโลยีการสื่อสาร  2.วิวัฒนาการระบบโทรคมนาคม

1.ประวัติการสื่อสารไทย  2.การกำเนิดระบบโทรศัพท์

พระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวโครงสร้างฯการแบ่งหน้าที่ภายใน ฝ่ายสื่อสารฯ1-17

ข่าวกิจกรรมเกษียณอายุ ฝ่ายสื่อสาร 2557

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมฯ"

สาระน่ารู้และทำความเข้าใจง่ายๆ กับทีวีดิจิตอลแบบใหม

ผลการอนุมัติครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนปีงบประมาณ 2557

ใบสรุปครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนที่ ฝ่ายสื่อสารฯขอไป ปี 2557

การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปี พ.ศ. 2557

1.การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน  2.คู่มือ Work Manual

มาตรฐานการกำหนดต่ำแหน่งข้าราชการ กรมชลประทาน

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน จนท.ฝ่ายสื่อสารฯ 1 เม.ย. 56

การสื่อสารบรอดแบนด์ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า

หนังสือขอขอบคุณหน่วยงาน ฝ่ายสื่อสารฯ จาก มทส.

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบโมรมาตร

จุลสารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประจำเดือน

เรียนรู้ออนไลน์ 3 เรื่องจาก ศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

เลขหมายติดต่อ โทรศัพท์ภายใน และ เลขหมาย VOIP สชป.8

บริการรับ-ส่งข่าวด้วยระบบ SMS ผ่านเครือข่าย TOT

ข่าวกิจกรรมเกษียณอายุ ฝ่ายไฟฟ้าฯ 2559

ข่าวกิจกรรมเกษียณอายุ ฝ่ายสื่อสาร 2557

ข่าวกิจกรรมการปรับปรุงและซ่อมบำรุงงานฯ ฝ่ายสื่อสารฯ

ผลการปฏิบัติงานปฏิบัติการสื่อสาร ฝ่ายไฟฟ้าฯ  ก.พ.60  

" ชุมชนคนรักวิทยุสื่อสาร&ไอที " COPs ฝ่ายสื่อสารฯ

ม.เทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญฝ่ายสื่อสารฯร่วมสัมมนาฯ 18 มิ.ย.56

กิจกรรมร่วมงาน KM DAY 12-14 มิย. 56 กรมชลประทาน

กิจกรรมร่วมงาน สชป.8 วันครบรอบ 111 ปี 13 มิย. 56

กิจกรรมการปรับปรุงระบบเครือข่ายและห้องควบคุม 2555

แบบฟอร์มรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ( ฟอร์มที่ 1 , ฟอร์มที่ 2 )

แบบฟอร์มรับ-ส่ง Fax , ( pdf )

แบบแจ้งซ่อมฯ , แบบใช้ห้องประชุม

เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของ ฝ่ายสื่อสารฯ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ฝ่ายสื่อสารฯ ปี 2554 , 2555

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ

ช่องทางการสื่อสารของ ฝ่ายสื่อสารฯ ในปัจจุบัน

แผนภูมิและโครงสร้างระบบเครือข่าย กรมชลประทาน

ตัวอย่างการต่อใช้งานระบบเครือข่าย VPN ของ สชป.8

วิเคราะห์ระบบเครือข่าย VPN และ VOIP ของ สชป.8

แผนภูมิระบบเครือข่าย Internet & Intranet สชป.8 ปี 58

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน สชป.8 ปี 2557

แนวทางการปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ปี 2556

แผนภูมิระบบเครือข่าย Internet & Intranet สชป.8 ปี 2556


 


ขณะนี้มีี้ Online.. ..คน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ฝ่ายสื่อสารฯ

บริการทั่วไปและสาระน่ารู้

เทคโนโลยีและการสื่อสาร


ความรู้พื้นฐานด้านไอที


    เราภูมิใจและขอแสดงความยินดีกับ  
นายศุภฤกษ์ ปาสาหัง   และ  นางสาวนุชนาถ สีลุน

ที่จบการศึกษาแล้วเมื่อ 2 ตค. 2556
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ.นม.
คลิกดูแฟ้มภาพทั้งหมด

ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักงานชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel.0-4435-4130-4,0-4435-4773, Fax.0-4435-3193 E-mail : commu6@ji-net.com
 ตรวจสอบ speed ที่ใช้อยู่ขณะนี้

 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ( 10 ต.ค. 59 )
 
พัฒนาโดย ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ