แฟ้มภาพและบรรยากาศกิจกรรมงานมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ ปี 2557 ของ สชป.8  ( 13 ต.ค.57 )

กิจกรรมงานรับปริญญาของนิสิตสหกิจศึกษา  ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2556 ( 2 ต.ค. 56 )

กิจกรรม งานเกษียณอายุราชการ ส่วนเครื่องจักรกล สชป.8 ประจำปี 2556 ( 26 กย. 56 )

กิจกรรม งานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 ( 25 กย. 56 )

กิจกรรม COP ฝ่ายสื่อสารฯ และเปิดป้ายชุมชนนักปฏิบัติ ( 9 กค.56 )

แฟ้มภาพกิจกรรม Km Team Rid 8 ร่วมต้อนรับทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ( Site Visit ) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

แฟ้มภาพกิจกรรมทีมงาน KM สชป.8 ร่วมงานวันครบรอบ 111 ปี กรมชลประทาน วันที่ 12 - 14  มิถุนายน 2556

กิจกรรม สชป.8 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ 5 ส. เนื่องในวันครบรอบ 111 ปี กรมชลประทาน วันที่ 13 มิถุนายน 2556

สชป.8 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวท่าน ผส.ชป.8

ส่วนเครื่องจักรกลฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัวแด่ ผคก.ชป.8 เนื่องในวันสงกรานต

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕  ( 26 ก.ย.55 )

ด่วนที่สุด ที่ สบค.4150/2555 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงฯการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ( บันทึกแบบฟอร์ม )

ด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ฯ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556  ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ( 7 ก.ย. 55 )

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 922/2555  เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ พ.ศ. 2556

กำหนดการมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการและงานเลี้ยงฯ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ( 1.รายชื่อข้าราชการ 2.รายชื่อลูกจ้างประจำ )

     

( คลิกดูหน้ากิจกรรมต่างๆในอดีต )
ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สำนักชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
Tel.0-4435-4130-4,0-4435-4773, Fax.0-4435-3193 E-mail : commu6@ji-net.com