กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน งานธุรการ สชป.8 (  12 มิ.ย.57 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ส่วนจัดสรรน้ำ สชป.8 ( 12 มิ.ย.57 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ส่วนวิศวกรรมฯ สชป.8 (  12 มิ.ย.57 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.8 (  21 พค.57 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ส่วนปฏิบัติการ สชป.8 (  21 พค.57 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน ส่วนเครื่องจักรกล สชป.8 (  22 เมย.57 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน สชป.8 (  22 เม.ย.57 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเครือข่าย โครงการฯ ชป.มูลล่าง  ( 11-14 กย.56 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเครือข่าย โครงการฯ ชป.นม  ( 19-30 สค.56 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเครือข่าย Wifi 2556 สชป.8 (  กค.-สค.56 )

กิจกรรม COP ฝ่ายสื่อสารฯ และเปิดป้ายชุมชนนักปฏิบัติ ( 9 กค.56 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบเครือข่าย Wifi และผู้ใช้งาน สชป.8 ( มิย.56 )

กิจกรรม ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สชป.8 ปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ศูนย์อุทกวิทยาฯ 2556 (  พค.56 )

แฟ้มภาพกิจกรรม Km Team Rid 8 ร่วมต้อนรับทีมงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ( Site Visit ) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

แฟ้มภาพกิจกรรมทีมงาน KM สชป.8 ร่วมงานวันครบรอบ 111 ปี กรมชลประทาน วันที่ 12 - 14  มิถุนายน 2556

กิจกรรม สชป.8 จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและ 5 ส. เนื่องในวันครบรอบ 111 ปี กรมชลประทาน วันที่ 13 มิถุนายน 2556

สชป.8 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวท่าน ผส.ชป.8

ส่วนเครื่องจักรกลฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัวแด่ ผคก.ชป.8 เนื่องในวันสงกรานต

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"พายุ “แกมี” (GAEMI)" ฉบับที่ 20 (293/2555) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2555

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕  ( 26 ก.ย.55 )

ด่วนที่สุด ที่ สบค.4150/2555 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงฯการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ( บันทึกแบบฟอร์ม )

ด่วนมาก เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ฯ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556  ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ( 7 ก.ย. 55 )

กิจกรรมงานการปรับปรุงระบบเครือข่ายและห้องควบคุมระบบตู้กลางโทรศัพท์   ( 3-11 พค. 2555 )

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 922/2555  เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ พ.ศ. 2556

กำหนดการมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการและงานเลี้ยงฯ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ( 1.รายชื่อข้าราชการ 2.รายชื่อลูกจ้างประจำ )

     

( คลิกดูหน้ากิจกรรมต่างๆในอดีต )
ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศฯ สำนักชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000
Tel.0-4435-4130-4,0-4435-4773, Fax.0-4435-3193 E-mail : commu6@ji-net.com