drop_purple.gif

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก/สอบคัดเลือกฯ ระดับชั้นงานให้สูงขึ้น , ระดับชั้นงานระดับ ๔   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

เชิญสมาชิกเข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๕๕   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "สิทธิพิเศษ กบข. - หอแว่น เพื่อสมาชิก ชัด ชัด"   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากฯ   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ขอความอนุเคราะห์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมชลประืทาน   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครังที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ขอส่งแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔    คลิกดูรายละเอียด

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนฯ   

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ที่ ๓๐๓๘/๒๕๕๓ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรฯ   คลิกดูรายละเอียด

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ที่ ๓๐๓๓/๒๕๕๓ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๔

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ที่ ๓๐๐๗/๒๕๕๓ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี ๒๕๕๓

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ที่ ๒๘๕๙/๒๕๕๓ การสำรวจข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นฯ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการปรับขยายตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้นตามโควตาตำแหน่งที่เกษียณอายุฯ 

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ    กจ.๕๗ , ลปจ. , ลปจ.

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ที่ ๒๒๕/๒๕๕๓ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่  บัญชีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

 การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ที่ สชป.๘ พ.๒๐๗/๒๕๕๓ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ฯ    บัญชีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งฯ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ที่ สพบ.๙๑๕/๒๕๕๓ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

 รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก และอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ  

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การปรับปรุงเครื่องแบบข้าราชการฯ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

 การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การย้ายประเภทตำแหน่ง

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

แจ้งตัวอย่างหนังสือลาออกจากราชการ ตามระเบียบ ก.พ. ๒๕๕๑

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

คำสั่งกรมที่ ๑๒๓/๕๒ การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ ๑-๑๗ฯ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การใช้ตำแหน่งว่าง

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

 มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้า้ราชการ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๓

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

 ขอข้อมูลลูกจ้างประจำ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

 มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

3d_whitebg_d_click.gif

drop_purple.gif

การลากิจ ลาป่วย มาสาย กลับก่อนเวลาปฏิบัติราชการ

3d_whitebg_d_click.gif

 
รายงานจาก
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.8
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๕ โดย ฝ่ายสื่อสารและศูนย์สารสนเทศ สชป.8