[ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักชลประทาน] [ข้อมูลด้านงานงบประมาณ] [ข้อมูลด้านบุคลากร] [การรายงานสถานการณ์น้ำ] [ข้อมูลการเกษตรและการชลประทาน] [ข่าว]

การรายงานสถานการณ์น้ำ
1.แหล่งน้ำในพื้นที่สำนักชลประทาน
2.ข้อมูลน้ำฝน
3.น้ำท่าประจำวัน/สัปดาห์
4.ข้อมูลของน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำที่สำคัญ
5.สถานการณ์ภัยแล้ง/น้ำหลาก