[ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักชลประทาน] [ข้อมูลด้านงานงบประมาณ] [ข้อมูลด้านบุคลากร] [การรายงานสถานการณ์น้ำ] [ข้อมูลการเกษตรและการชลประทาน] [ข่าว]

ข้อมูลการเกษตรและการชลประทาน
1.ข้อมูลแผนการปลูกพืชฤดูฝน-ฤดูแล้ง
2.แผนการส่งน้ำ การจัดสรรน้ำ และแผนการปลูกพืช
3.ข้อมูลโครงการชลประทานขนาดใหญ่กลาง เล็ก
4.แผนการสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ
5.กลุ่มผู้ใช้น้ำ