[ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักชลประทาน] [ข้อมูลด้านงานงบประมาณ] [ข้อมูลด้านบุคลากร] [การรายงานสถานการณ์น้ำ] [ข้อมูลการเกษตรและการชลประทาน] [ข่าว]

สำนักชลประทานที่ 7
ตั้งอยู่ที่ สำนักชลประทานที่ 7 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 045-245320-1
โทรสาร : 045-245322

Homepage สำนักชลประทานที่7
กรมชลประทาน
ตั้งอยู่ที่ 18 ถนนตำบลนครชัยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2241-0020-9 โทรสาร : 0-2243-0966, 0-2243-1097