โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เป็นโครงการชลประทานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามที่ได้มี พรบ. จัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูขึ้น  จึงขอตั้งที่ทำการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  ณ ที่บริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง  บ้านภูพานทอง  ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู พิกัด  48QTE307-068 แผ่นระวางที่ 5443-III  ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของจังหวัดทหารบกอุดรธานี  สามารถขอใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งหัวงานได้  ซึ่งโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  ได้ประสานขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่


     โครงการชลประทานหนองบัวลำภู  มีท้องที่รับผิดชอบ  พื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูประกอบขึ้นด้วย   6  อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  อำเภอโนนสัง  อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอสุวรรณคูหา  อำเภอนากลาง และอำเภอนาวัง ครอบคลุมพื้นที่ 3,858,906 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,388,235.84 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้    ทิศเหนือ  ติดกับอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานีทิศใต้ ติดกับอำเภอสีชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นทิศตะวันออก ติดกับอำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ อำเภอกระดึง อำเภอผาขาว อำเภอวังสะพุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


    โครงการชลประทานหนองบัวลำภูแบ่งเขตงานออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีที่ตั้งบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60 % ของจังหวัด และมีโครงการชลประทานอยู่ในความรับผิดชอบเป็น โครงการชลประทาขนาดกลางจำนวน 1 โครงการพื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่     โครงการชลประทานขนาดเล็ก(SIP) จำนวน 1 โครงการ พื้นที่ชลประทาน 1,056 ไร่ และโครงการชลประทานขนาดเล็ก จำนวน 41 โครงการ  พื้นที่รับประโยชน์ 17,370 ไร่


2. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มีที่ตั้งบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูมีเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง  และอำเภอนาวัง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 40 % ของจังหวัด  และมีโครงการชลประทานอยู่ในความรับผิดชอบเป็น โครงการชลประทานขนาดเล็ก(SIP) จำนวน 2 โครงการ พื้นที่ชลประทาน 3,520 ไร่ และโครงการชลประทานขนาดเล็ก จำนวน 39 โครงการ  พื้นที่รับประโยชน์ 19,855 ไร่