ประกาศ

กรมชลประทานได้ดำเนินการจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซด์
ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552

 

ข่าวประกวดราคา / สอบราคา ในเขตสำนักชลประทานที่ 5 (ข้อมูลเก่า)

ประกาศประกวดราคา

ประกาศสอบราคา

ขายทอดตลาด

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

 

Back To Main