โครงสร้างการบริหาร ฝ่ายวิศวกรรม

นายสาธิต สินพานิช

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณาความเหมาะสม

ในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำ และคลองระบายน้ำ

ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ พิจารณาสำรวจแบบ ออกแบบงานปรับปรุงโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด

เพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม ประเมินงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

ข่าว / กิจกรรม / คำสั่ง ฝ่ายวิศวกรรม

คำสั่งโครงการฯ มอบหมายการปฏิบัติงานด้านซ่อมแซมและบำรุงรักษาประจำปีงบประมาณ 2553 18-Aug-2010

 

ฝ่ายวิศวกรรม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
โทร.0-4224-5540 ต่อ 120 หรือ 0-4224-8880
E-mail : huailuang_en@hotmail.com