โครงการฯห้วยหลวง 500 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 TEL.0-4224-5540-1 วิสัยทัศน์ "พัฒนาและจัดการน้ำ สนับสนุนการผลิต การเกษตร การอุปโภค-บริโภค อย่างพอเพียง"
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
องค์กรของเกษตรกร
แผนป้องกันน้ำท่วมปี 2552
ตารางการแสดงผลสำรวจสถิติอุตุ-อุทก
คำสั่ง / หนังสือเวียน
ประมวลภาพหน่วยงานส่วนราชการอื่นศึกษาดูงานเขื่อนห้วยหลวง
อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำ

1. ข้าราชการ (2 คน )

 

 

 

 

 

 

 

2. ลูกจ้างประจำ (3 คน)

2.1 นายประไพ สุขศาลา ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ2

2.2 นายมณเฑียร เศรษฐบุญ ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช1

2.3 นายภาณพ อภัยรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ2

3.ลูกจ้างชั่วคราว (1คน)

3.1นางสมลักษณ์ เศรษฐบุญ ทำหน้าที่ธุรการฝ่ายจัดสรรน้ำฯ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่โครงการ งานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การสำรวจเพื่อเก็บสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการระบบชลประทาน งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

นายจเร เอกดำรงค์ ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ

นายวิทยา สมมิตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน