โครงการฯห้วยหลวง 500 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 TEL.0-4224-5540-1 วิสัยทัศน์ "น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
อัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำ
1. ข้าราชการ ( 1 คน )

 

 

 

 

 

 

นายนิพนธ์ ดอนจันทร์โคตร นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน

2. ลูกจ้างประจำ ( 14 คน)

2.1 ช่างไฟฟ้าสนามชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 13392

2.2 ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 จำนวน 6 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 13405 13406 13407 13408 13409 13410

2.3 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งเลขที่

2.4 คนงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 13524 13527

3. ลูกจ้างชั่วคราว

3.1 นางสาวสุปราณี มหานัด ทำหน้าที่ธุรการฝ่ายช่างกล

----------------------------------------------

หน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายช่างกล
ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ ในเขตพื้นที่โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หลักเกณฑ์การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ)

บัญชีอัตราค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ มาใช้ในราชการ (สำหรับระยะเวลาเช่า 5 ปี)

ประเภทรถ

อัตราค่าเช่า

(ไม่เกินบาทต่อคันต่อเดือน)

รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) 20,500
รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 27,500
รถประจำตำแหน่ง ระดับ  
- รองอธิบดีหรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี) 29,000
- อธิบดี รองปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 - 2,400 ซีซี) 39,200
- ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 - 2,400 ซีซี) 59,600
- รัฐมนตรี หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี) 85,000
- รองนายกรัฐมนตรี หรือเทียบเท่า (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี) 100,400
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
- แบบธรรมดา 12,700
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 14,500
- แบบดับเบิ้ลแคบ 17,400
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 17,600
- แบบดับเบิ้ลแคบ 21,850

หมายเหตุ:- ในการจัดหารถยนต์มาใช้ในราชการของส่วนราชการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ(MLR) ที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าเช่ารถยนต์ดังกล่าวได้ปรับโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ(MLR) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นปัจจุบันในอัตราร้อยละ 7 บวก 2

อัตราค่าเช่ารถยนต์ฯ ที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมค่าจ้างพนักงานขับรถ หากจำเป็นต้องจ้างพนักงานขับรถด้วย ให้จ้างได้ไม่เกินอัตรา 7,600 บาท/คน/เดือน

 

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ

1. อัตราค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ

1.1 กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับ จังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเข้ากรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท

1.2 การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (1.1) ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท

2. เงินชดเชยในการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ

2.1 รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท

2.2 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท

3. การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

3.1 เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได้

3.2 ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

3.3 ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

...........................................