โครงการฯห้วยหลวง 500 บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 TEL.0-4224-5540-1 วิสัยทัศน์ "น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ประวัติความเป็นมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง

เดิมเป็นโครงการประเภทเขื่อนทดน้ำและระบายน้ำ ตั้งอยู่บนลำห้วยหลวง ที่บ้านหัวขัว ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

เริ่มก่อสร้างในปี 2483 เพื่อส่งน้ำในเขตอำเภอเมือง และอำเภอกุดจับ ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 40,000 ไร่

โดยมีคลองส่งน้ำฝั่งขวา ยาว 28.50 กิโลเมตร คลองซอยและคลองแยกซอย 11 สาย ยาวรวม 45.810 กิโลเมตร

ต่อมา ในปี 2513 ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ที่บริเวณบ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

อยู่เหนือน้ำของเขื่อนระบายน้ำเดิมขึ้นไป 7.50 กิโลเมตร ก่อสร้างคลองส่งน้ำฝั่งขวาใหม่ เชื่อมกับคลองส่งน้ำฝั่งขวาเดิม

และก่อสร้างระบบชลประทานเพิ่มเติม เพื่อขยายพื้นที่ส่งน้ำในเขตอำเภอเมือง และ อำเภอกุดจับ เพิ่มเป็น 86,987 ไร่

ระบบคลองส่งน้ำประกอบด้วย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาหนึ่งสาย ยาว 32.20 กิโลเมตร และคลองซอย/แยกซอย 16 สาย

ความยาวรวม 59.30 กิโลเมตร คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายหนึ่งสาย ยาว 48.90 กิโลเมตร คลองซอย/แยกซอย 21 สาย

ยาวรวม 76.80 กิโลเมตร และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเดิมยาว 1.40 กิโลเมตร

รวมเป็นความยาวคลองทั้งสิ้นประมาณ 219.00 ก.ม.