โครงสร้างการบริหาร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายโกศล ถาวรวัตร์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก

โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจาณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ

และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ

พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

ข่าว /ประกาศ / กิจกรรม ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ฝึกอบรมยุวชลกร วันที่ 10 กันยายน 2554 ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนห้วยหลวง

การร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคลองและกำจัดวัชพืช ถางป่าริมคลองของกลุ่มผใช้น้ำชลประทานกลุ่มสามัคคีการเกษตร 20-Oct-2010

การร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคลองและกำจัดวัชพืช ถางป่าริมคลองของกลุ่มผใช้น้ำชลประทานกลุ่มบริหารการเกษตร

การร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคลอง 3R-L

ประกาศแจ้งกำหนดการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูนาปี ประจำปี 2553 23-Aug-2010

 

ภาพกิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
โทร.0-4229-1371