โครงสร้างการบริหาร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายพจน์ สังขมุรินทร์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก

โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจาณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ

และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ

พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

ข่าว / กิจกรรม ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
การปลูกต้นไม้ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาต