โครงสร้างการบริหาร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

 

 

 

นายปรีชญา บุญชู

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

 

 

 

 

นายบรรเจิด ทะสุวรรณ
หัวหน้างานธุรการฝ่ายฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมหมาย ชาติวงค์ งานส่งน้ำ, ส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง และบำรุงรักษา

นายสำเนียง พูลผล
งานปฏิบัติการ


 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็ก

โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจาณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ

และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ

พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

ข่าว / กิจกรรม ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ( F4 )

ภาพก่อนดำเนินการ, ระหว่างดำเนินการ และ หลังดำเนินการ

 

งานซ่อมแซมคลอง RMC

ภาพก่อนดำเนินการ, ระหว่างดำเนินการ และ หลังดำเนินการ

งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

ภาพก่อนดำเนินการ, ระหว่างดำเนินการ และ หลังดำเนินการ

ทดสอบอุปกรณ์ตรวจวัดความปลอดภัยเขื่อน
กิจกรรมบำรุงรักษาหัวงาน ประจำปีงบประมาณ 2554
ภาพกิจกรรมฝ่ายฯ ที่ 1 ช่วยกันปรับพื้นที่รอบบริเวณภูมิทัศน์
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โทร. 0-4224-5540 ต่อ 160