โครงสร้างการบริหาร งานบริหารทั่วไป

นายสุธี โพธิ์แก้ว

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

 

นางเมทนี วาทโยธา

พด.คบ.ห้วยหลวง

นางสาวฐิติรัตน์ กาญจะนีย์

บง.คบ.ห้วยหลวง

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงิน และบัญชี การเจ้าหน้าที่และพัสดุภัณฑ์ต่างๆ การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ

รวมทั้งติดต่อประสานงานกับกน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่างๆ ในงานของกรมชลประทาน

ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

คำสั่ง / หนังสือเวียน / แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

คำสั่งที่ 23/2554 เรื่อง การจัดเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการประจำเดือน สิงหาคม 2554

คำสั่งที่ 22/2554 เรื่อง กำหนดวันทำงานและวันหยุดงานประจำสัปดาห์ของยาม

 

ข่าว / กิจกรรม

รายชื่อลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2554

รายชื่อ ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ / เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

 

 

 

    งานบริหารทั่วไป

    โทร, โทรสาร. 0-4224-5540 ต่อ 131

    E-mail : suteered@hotmail.com