Get Adobe Flash player

หน่วยงานในสังกัด

ประวัติความเป็นมา

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากกว่า  63  ล้านคน  กระจายอยู่ใน  76  จังหวัด       ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  น้ำ  เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต  การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม  เป็นงานสำคัญและเป็นภารกิจหลักของกรมชลประทานที่ต้องดำเนินการ  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดิมได้กำหนดให้กองก่อสร้างโครงการขนาดกลาง  กองก่อสร้างโครงการย่อย  รับผิดชอบงานตามลำดับ  กล่าวคือด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำที่มีขนาดความจุน้อยกว่า  100  ล้านลูกบาศก์เมตรลงมามีพื้นที่ส่งน้ำน้อยกว่า  80,000  ไร่ลงมา  และพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กโดยดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำประเภทต่าง ๆ เช่น  อ่างเก็บน้ำ  ฝายทดน้ำ  ท่อรับน้ำ  ระบบส่งน้ำ  คลองระบายน้ำ  รวมทั้ง  การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ  ฯลฯ  ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่เกี่ยวกับน้ำ  ตามแผนงานพัฒนาจังหวัด(ผพจ.)  /  ตามระบบ  กชช.  แผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่  โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน  และแผนงานตามโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ  รวมทั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ส่วนราชการอื่นขอให้กรมฯ  ช่วยสนับสนุน  ใช้เวลาก่อสร้างแต่ละโครงการประมาณ  1  ปี  ไม่มีการจัดซื้อหรือชดเชยค่าที่ดิน  พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญ  หรืออยู่นอกเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาของโครงการขนาดใหญ่  โดยมีเป้าหมายที่จะก่อสร้างโครงการให้กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ  ประมาณ  50-70  โครงการ

ต่อมากรมชลประทานได้ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยแบ่งส่วนราชการในรูปของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ  1-5  และได้ปรับปรุงจัดแบ่งส่วนราชการใหม่เป็นสำนักชลประมาณที่  1-16  ในส่วนของโครงการก่อสร้างแบ่งเป็น  32  โครงการ  แต่ละโครงการก่อสร้างแบ่งเป็น  1  งาน  7  กลุ่มงาน  ได้แก่  งานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  กลุ่มงานก่อสร้าง  1-5  และกลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล  และตั้งแต่  พ.ศ.2546  เป็นต้นมาได้เกิดภาวะวิกฤต  มีกลุ่มคนก่อความไม่สงบขึ้นใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  กรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงแบ่งส่วนราชการใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นสำนักชลประทานที่  1-17  ในส่วนทางโครงการก่อสร้างแบ่งเป็น  34  โครงการ  มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินดำเนินมากขึ้น  ทำให้ความรับผิดชอบสูงขึ้นตามไปด้วย  เนื่องจากต้องบริหารจัดการและกำกับดูแลควบคุมงานในส่วนของโครงการชลประทานขนาดเล็ก  โครงการพิเศษต่าง ๆ โครงการชลประทานขนาดกลาง  และโครงการก่อสร้างทางชลประทาน  (คำสั่งกรมชลประทานที่  490/2545  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  การแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน  พ.ศ.2545)

โครงการก่อสร้าง  1  สำนักชลประทานที่  5  ตั้งอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง    อันเนื่องมากจากพระราชดำริ  เลขที่  194  หมู่ที่  2  ตำบลหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  ห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวลำภูไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  4  กิโลเมตร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  210  อุดรธานี-เลย  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  608  กิโลเมตร

โครงการก่อสร้าง  1  สำนักชลประทานที่  5  รับผิดชอบงานก่อสร้างโครงการชลประทานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่  3  จังหวัด  จำนวน  40  อำเภอ  ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี  มีเนื้อที่  7,331,437  ไร่  จังหวัดหนองบัวลำภู  มีเนื้อที่  2,411,875  ไร่  และจังหวัดเลย  มีเนื้อที่  7,140,000  ไร่  รวมพื้นที่  3  จังหวัด  จำนวน  16,883,312  ไร่  และมีเขตลุ่มน้ำในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้

1)  เขตลุ่มน้ำพอง  มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ  1,476  ตารางกิโลเมตร  อยู่ในเขตน้ำพองตอนบนและน้ำพองตอนล่าง  ไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์  มีลำห้วยสาขา  67  สาย  อยู่ในเขตอำเภอ           ภูกระดึง  อำเภอผาขาว  และบางส่วนของอำเภอนาด้วง  กิ่งอำเภอหนองหิน

2)  เขตลุ่มน้ำป่าสัก  มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ  576  ตารางกิโลเมตร  อยู่ในเขตน้ำป่าสักตอนบน  ต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอด่านซ้าย  มีลำห้วยสาขา  48  สาย  อยู่ในเขตบางส่วนของอำเภอ      ด่านซ้าย

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของสำนักงาน ก.พ.  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร

2.5.3  บทบาทและภารกิจหลักของโครงการ  1  สำนักชลประทานที่  5

โครงการ  1  สำนักชลประทานที่  5  จังหวัดอุดรธานี  รับผิดชอบ  3  จังหวัด  คือจังหวัดเลย  จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดหนองบัวลำภู   แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น  1  งาน  7  กลุ่ม  ได้แก่  งานบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย  หน่วยธุรการ  หน่วยการเงิน  และหน่วยพัสดุ  กลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร  กลุ่มงานก่อสร้าง  1-5  กลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกล  ซึ่งมีปริมาณงานและงบประมาณมากถึงปีละ  200  กว่าล้านบาท  อีกทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยการ  วางแผน  ควบคุมและบริหารงานก่อสร้างอาคารชลประทานประเภทต่าง ๆ เช่น  เขื่อนกักเก็บน้ำ  ประตูระบายน้ำ  ทำนบ  ฝาย  คลองส่งน้ำ  คลองระบายน้ำ  ระบบชลประทานในแปลงนาคันกั้นน้ำ  ถนนบนคันคลอง  ระบบระบายน้ำ  คลองระบายน้ำ  ระบบชลประทานประเภทอื่น ๆ/ ครอบคุลมพื้นที่  3  จังหวัด  ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละพื้นที่  ประกอบไปด้วยงานพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค  บริโภค  เกษตรกรรม  ประมง  ปศุสัตว์  ท่องเที่ยว  งานเพิ่มพื้นที่  การเกษตร  งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  และงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงของประเทศ  โดยรับผิดชอบบริหารงานในลักษณะของโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง  โรงการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก  โรครงการก่อสร้างทางชลประทาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการพัฒนาเพื่อความมั่น  และโครงการพิเศษอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานงบประมาณที่กำหนดไว้  และ/หรือเงินนอกงบประมาณที่ได้รับ  รวมทั้งการตรวจสอบ  วิเคราะห์  ติดตามประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ  และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ปฏิทินโครงการ

มกราคม 2019
พฤ อา
« ธ.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

หมวดหมู่