โครงการอ่างเก็บตะคองใหญ่

บ้านห้วยศิลาผาสุก  ตำบลคำด้วง  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

งานปีงบประมาณ  2554

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | 1 Comment