ร่างคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [9/03/58]
คำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [21/03/57]
คำรับรองปฏิบัติราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 4 [26/05/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป [24/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา [24/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร [24/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ ส่วนปฏิบัติการ [30/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ ส่วนเครื่องจักรกล [24/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 4 [24/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ โครงการชลประทานสุโขทัย [30/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ โครงการชลประทานแพร่ [24/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ โครงการชลประทานตาก [24/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ โครงการชลประทานกำแพงเพชร [24/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย [24/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม [24/04/56]
คำรับรองปฏิบัติราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง [24/04/56]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557) [16/10/57]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2557) [09/09/57]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2557) [08/08/57]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มิถุนายน 2557) [10/07/57]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557) [12/06/57]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2557) [19/05/57]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557) [10/04/57]
   
   
สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [16/10/57]
 
 
 
พัฒนาโดย: งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 4 โทร.0-5571-0047-8 ต่อ 164