รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) [12/10/60]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 สิงหาคม 2560) [11/09/60]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) [10/08/60]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560) [07/07/60]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560) [12/06/60]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) [1/12/59]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 สิงหาคม 2559) [10/10/59]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2559) [11/09/59]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559) [10/08/59]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน
(1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤษภาคม 2559) [13/07/59]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน
(1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559) [11/05/59]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558) [9/10/58]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 11 เดือน
(1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2558) [9/09/58]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 10 เดือน
(1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 กรกฏาคม 2558) [10/08/58]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 9 เดือน
(1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558) [10/07/58]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 8 เดือน
(1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558) [11/06/58]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 7 เดือน
(1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 เมษายน 2558) [14/05/58]
ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) [14/05/58]
   
รายงานผลการปฏิบัติราชการ (ย้อนหลัง) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [14/5/58]  
 
 
พัฒนาโดย: งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 4 โทร.0-5571-0047-8 ต่อ 164