ศูนย์ประสานและติดตาม
   สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
ศูนย์ประสานและติดตาม
   สถานการณ์น้ำ สชป.3
ระบบฐานข้อมูล
   น้ำฝนอุทกวิทยา
ระบบฐานข้อมูล
   น้ำรายวัน
รายงานสถานการณ์น้ำ
   ประจำวัน สชป.4
รายงานสถานการณ์น้ำ
   ประจำสัปดาห์ สชป.4
Flowchart ลุ่มน้ำยม
Flowchart ลุ่มน้ำปิง
กราฟสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยม
   ประจำสัปดาห
รายงานการประชุม
ลุ่มน้ำปิง
โครงการชลประทาน
   กำแพงเพชร
โครงการชลประทานตาก
ลุ่มน้ำยม
โครงการชลประทานสุโขทัย
โครงการชลประทานแพร่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
   สุโขทัย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
   แม่ยม

 

ขอส่งรายงานสถานการณ์อ่างเก็บน้ำแม่มอก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550
รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และสถานการณ์แม่น้ำยม
    ลงวันที่ 19 กันยายน 2550
ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยในเขตพื้นที่ของต.นครดิฐ ต.นาขุม
   ต.ศรีนคร ต.หนองบัว ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ขอเรียนชี้แจงรายละเอียด ตามที่หนังสือพิมพ์เสนอข่าว ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2550
ขอความอนุเคราะห์ปิดประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอก
รายงานการประชุม ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2550
แผนการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ ลำน้ำในเขตรับผิดชอบ และมีนโยบายให้ทำการพร่องน้ำ     ออกจากอ่างเก็บน้ำ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2550
ข้อมูลแหล่งผลิตน้ำประปา ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2550
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย H&L
 ฐานข้อมูลพื้นที่การเกษตร   และพื้นที่ชลประทานในเขต
  สชป.4
 ฐานข้อมูลชลประทาน 62 ช่อง
 คำสั่งสำนักชลประทานที่ 4
   ที่ 193/2549 เรื่อง แต่งตั้ง
   คณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจช่วย
   เหลือเกษตรกรในฤดูแล้ง
   2550
 คำสั่งกรมชลประทาน
   ที่ ข.544/2550 เรื่อง
   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
   จัดการน้ำระดับพื้นที่ใน
   ลุ่มน้ำยม ปี 2550
 คำสั่งกรมชลประทาน
   ที่ ข.567/2550 เรื่อง
   มอบอำนาจให้ข้าราชการ
   ปฏิบัติภารกิจงาน สูบน้ำแทน
   อธิบดี
 คำสั่งกรมชลประทาน
   ที่ ข.603/2550 เรื่องแต่งตั้ง
   คณะทำงานศูนย์ประมวลผล
   วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
   กรมชลประทาน