ศูนย์ประสานและติดตาม
   สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน
ศูนย์ประสานและติดตาม
   สถานการณ์น้ำ สชป.3
ระบบฐานข้อมูล
   น้ำฝนอุทกวิทยา
ระบบฐานข้อมูล
   น้ำรายวัน
รายงานสถานการณ์น้ำ
   ประจำวัน สชป.4
รายงานสถานการณ์น้ำ
   ประจำสัปดาห์ สชป.4
Flowchart ลุ่มน้ำยม
Flowchart ลุ่มน้ำปิง
กราฟสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยม
   ประจำสัปดาห
รายงานการประชุม
ลุ่มน้ำปิง
โครงการชลประทาน
   กำแพงเพชร
โครงการชลประทานตาก
ลุ่มน้ำยม
โครงการชลประทานสุโขทัย
โครงการชลประทานแพร่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
   สุโขทัย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
   แม่ยม

 

 
รายงานสถานการณ์น้ำ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
    ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550
สถานการณ์น้ำและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
    ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2550
สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550
สถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2550
การบริหารจัดการน้ำ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550
ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง โครงการท่อทองแดง ชำรุดเสียหาย
รายงานระดับน้ำท่า ประจำเดือน มิถุนายน 2550
รายงานการใช้นน้ำรายสัปดาห์ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2550
รายงานระดับน้ำท่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2550
รายงานสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า และพื้นที่น้ำท่วม ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2550
ชี้แจงการรับน้ำเข้าโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนอง จังหวัดกำแพงเพชร
    ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550
อำเภอคีรีมาศ ขอขยายเวลาใช้น้ำปลูกข้าวนาปรัง ปี2549/50 ลงวันที่ 19 มี.ค 50
รายงานการใช้น้ำรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550
    ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2550
ข้อมูลแหล่งผลิตน้ำประปา ข้อมูล ณวันที่ 5 มีนาคม 2550
รายงานสภาพน้ำท่าและอากาศประจำวันที่ 7 มีนาคม 2550
รายงานสภาพน้ำท่าและอากาศประจำวันที่ 6 มีนาคม 2550
รายงานสภาพน้ำท่าและอากาศประจำวันที่ 5 มีนาคม 2550
รายงานสภาพน้ำท่าและอากาศประจำวันที่ 4 มีนาคม 2550
รายงานสภาพน้ำท่าและอากาศประจำวันที่ 3 มีนาคม 2550
 

 

 

 

 

 

 

ความหมาย H&L
 ฐานข้อมูลพื้นที่การเกษตร   และพื้นที่ชลประทานในเขต
  สชป.4
 ฐานข้อมูลชลประทาน 62 ช่อง
 คำสั่งสำนักชลประทานที่ 4
   ที่ 193/2549 เรื่อง แต่งตั้ง
   คณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจช่วย
   เหลือเกษตรกรในฤดูแล้ง
   2550
 คำสั่งกรมชลประทาน
   ที่ ข.544/2550 เรื่อง
   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
   จัดการน้ำระดับพื้นที่ใน
   ลุ่มน้ำยม ปี 2550
 คำสั่งกรมชลประทาน
   ที่ ข.567/2550 เรื่อง
   มอบอำนาจให้ข้าราชการ
   ปฏิบัติภารกิจงาน สูบน้ำแทน
   อธิบดี
 คำสั่งกรมชลประทาน
   ที่ ข.603/2550 เรื่องแต่งตั้ง
   คณะทำงานศูนย์ประมวลผล
   วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
   กรมชลประทาน