Unit​ School​ การจัดทำคู่มือ​การปฏิบัติ​งาน​ (Word​ Manual)​

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายชัยชาญ สังข์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) สำนักงานชลประทานที่ 4 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) และทำความเข้าใจในกระบวนงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน โดยมีนายสุรเดช กาบยุบล หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการน้ำ นางสาวชญานิศวร์ ทองกุลวรเสฏฐ์ หัวหน้างานธุรการ เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการฯ ซึ่งมีนายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นางสุปรานี ภาวะโสภณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนาคา สำนักงานชลประทานที่ 4

 

55462358_2149544191819945_2961735745682800640_n 55752414_2149544268486604_1099146916333092864_n 55882373_2149544188486612_5577765274448297984_n 56191269_2149544358486595_9141797293505118208_n 56205137_2149544838486547_1699922384737271808_n