ประกาศ สชป.4 เรื่อง ผลการตัดสินโครงการประกวดข่าวเยี่ยม สำนักงานชลประทานที่ 4 พ.ศ. 2561  1 แผ่น [24/เมษายน/2561]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาน จังหวัดแพร่  - [5/ตุลาคม/2560]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ งานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย  - [5/ตุลาคม/2560]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ จังหวัดตาก   - [5/ตุลาคม/2560]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 อัตรา [14/กันยายน/2560]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย [15/มิถุนายน/2560]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง ผลการประกวดโครงการประกวดนักจัดรายการเสียงตามสาย สำนักงานชลประทานที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - [23/พฤษภาคม/2560]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง ดำเนินการสอบคัดเลือก คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ระดับ 2 - 4 - [16/พฤศจิกายน/2559]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม(พีรพล ยั่งยืน) 1 ราย [17/กุมภาพันธ์/2559]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม นายชลิต ถาวร ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา [28/มกราคม/2559]

 ประกาศ สชป.4 เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม นายกิติศักดิ์ ปรารมภ์ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน [26/มกราคม/2559]