เรื่อง - ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มลูกจ้างประจำ (5ตำแหน่ง คือ 1.พนักงานขับรถยนต์ ส1 2.พนักงานพัสดุ ส2 3.พนักงานธุรการ ส2 4.พนักงานพิมพ์ ส2 5.พนักงานธุรการ ส3) [14/มีนาคม/2562]

 เรื่อง - ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มลูกจ้างประจำ (1 ตำแหน่ง คือช่างฝีมือสนาม ช1 ) [14/มีนาคม/2562]

 เรื่อง - รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ 5ตำแหน่ง คือ 1.พนักงานขับรถยนต์ ส1 2.พนักงานพัสดุ ส2 3.พนักงานธุรการ ส2 4.พนักงานพิมพ์ ส2 5.พนักงานธุรการ ส3 [5/มีนาคม/2562]

 เรื่อง - รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ 3 ตำแหน่ง คือ 1.ช่างฝีมือสนาม ช2 2.ช่างเครื่องจักรกล ช3 3.ช่างก่อสร้าง ช3 [5/มีนาคม/2562]

 เรื่อง - รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ 5 ตำแหน่ง คือ 1.พนักงานขับรถยนต์ ส1 2.พนักงานพัสดุ ส2 3.พนักงานธุรการ ส2 4.พนักงานพิมพ์ ส2 5.พนักงานธุรการ ส3 [18/มกราคม/2562]

 เรื่อง -รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ 3 ตำแหน่ง คือ 1.ช่างฝีมือสนาม ช2 2.ช่างเครื่องจักรกล ช3 3.ช่างก่อสร้าง ช3 [18/มกราคม/2562]

 เรื่อง -รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ 3 ตำแหน่ง คือ 1.ช่างฝีมือสนาม ช2 2.ช่างเครื่องจักรกล ช3 3.ช่างก่อสร้าง ช3 [5/กุมภาพันธ์/2562]

 เรื่อง -รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ 5ตำแหน่ง คือ 1.พนักงานขับรถยนต์ ส1 2.พนักงานพัสดุ ส2 3.พนักงานธุรการ ส2 4.พนักงานพิมพ์ ส2 5.พนักงานธุรการ ส3 [5/กุมภาพันธ์/2562]

 เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขั้น [25/ธันวาคม/2561]

 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [25/ธันวาคม/2561]

 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [25/ธันวาคม/2561]

 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [25/ธันวาคม/2561]

 เรื่อง -รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับประดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มสนับสนุน ส2 ส3) [28/พฤศจิกายน/2561]

 เรื่อง -รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับประดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มบริการ บ 2) [28/พฤศจิกายน/2561]

 เรื่อง - รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับประดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (กลุ่มสนับสนุน ส 4) [28/พฤศจิกายน/2561]

 เรื่อง - รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับประดับชั้นงานให้สูงขึ้น (กลุ่มช่าง ช2 ช3) [28/พฤศจิกายน/2561]

 เรื่อง -รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [1/พฤศจิกายน/2561]

 เรื่อง 60/1513รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน [22/สิงหาคม/2561]

 เรื่อง -รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [16/สิงหาคม/2561]

 เรื่อง -รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(นายช่างชลประทาน) [2/สิงหาคม/2561]

 เรื่อง -ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อตัว (นายคำนวน แสงเมือง) [21/มิถุนายน/2561]

 เรื่อง -ผลการสอบคัญเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔ [5/มิถุนายน/2561]

 เรื่อง  -รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เและสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔ [5/มิถุนายน/2561]

 เรื่อง -รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 /หน [28/พฤษภาคม/2561]

 เรื่อง -รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [28/พฤษภาคม/2561]

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (พนักงานพัสดุ ส4) [21/พฤษภาคม/2561]

 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ช่างฝีมือสนาม ช4) [17/พฤษภาคม/2561]

 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้่างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4) [27/เมษายน/2561]

 เรื่อง - รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ช่างฝีมือสนาม ช4) [25/เมษายน/2561]

 เรื่อง -ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน(กลุ่มสนับสนุน) [15/มกราคม/2561]

 เรื่อง -ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน(กลุ่มบริการ) [15/มกราคม/2561]

 เรื่อง -ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน(กลุ่มงานช่าง) [15/มกราคม/2561]

 เรื่อง -กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน [15/มกราคม/2561]

 เรื่อง -รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน [20/ธันวาคม/2560]

 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน กลุ่มสนับสนุน [22/พฤศจิกายน/2560]

 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน กลุ่มบริการ [22/พฤศจิกายน/2560]

 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน กลุ่มช่าง [22/พฤศจิกายน/2560]

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งนายช่างชลประทาน) [17/ตุลาคม/2560]

 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [3/ตุลาคม/2560]

 เรื่อง  ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [18/พฤษภาคม/2560]

 เรื่อง -รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [14/พฤษภาคม/2560]

 เรื่อง -ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ส4) [1/มีนาคม/2560]

 เรื่อง -ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ช4) [1/มีนาคม/2560]

 เรื่อง -ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ส3) [1/มีนาคม/2560]

 เรื่อง -ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ช2/ช3) [1/มีนาคม/2560]

 เรื่อง -ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (บ2) [1/มีนาคม/2560]

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4-2 [16/กุมภาพันธ์/2560]

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [16/กุมภาพันธ์/2560]

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น-3 [16/กุมภาพันธ์/2560]

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น-2 [16/กุมภาพันธ์/2560]

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น [16/กุมภาพันธ์/2560]

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [31/มกราคม/2560]

 เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครและจัดสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [19/มกราคม/2560]

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [26/ธันวาคม/2559]

 เรื่อง -ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [25/พฤษภาคม/2559]

 เรื่อง -ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [23/พฤษภาคม/2559]

 เรื่อง -รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [23/พฤษภาคม/2559]

 เรื่อง -รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 [11/พฤษภาคม/2559]

 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [9/มีนาคม/2559]

 เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน [9/มีนาคม/2559]

 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน กลุ่มบริการ [19/กุมภาพันธ์/2559]

 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน กลุ่มงานสนับสนุน [19/กุมภาพันธ์/2559]

 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน กลุ่มงานช่าง [19/กุมภาพันธ์/2559]

 เรื่อง ประกาศกรมชลประทาน ลูกจ้างประจำเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน บ [20/มกราคม/2559]

 เรื่อง ประกาศกรมชลประทาน ลูกจ้างประจำเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ส [19/มกราคม/2559]

 เรื่อง  ประกาศกรมชลประทาน ลูกจ้างประจำเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ช [20/มกราคม/2559]