โปสเตอร์ "ชีวิตพอเพียง ชีวิตเป็นสุข"

โปสเตอรชวตพอเพยงชวตเปนสข

RcG6e8eXi ดาวน์โหลด

 

สื่อวีดิทัศน์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรชญาเศรษฐกจพอเพยบง

คลิกที่รูปเพื่อชม

 

RcG6e8eXi ดาวน์โหลดสื่อวีดีทัศน์ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

 แนวทางเศรษฐกจพอเพยง

RcG6e8eXi ดาวโหลดไฟล์แนบ 1               RcG6e8eXi ดาวโหลดไฟล์แนบ 2                RcG6e8eXi ดาวน์โหลดภาคผนวก

RcG6e8eXi ดาวน์โหลกแบบสำรวจข้อมูล      RcG6e8eXi ดาวน์โหลดแบบสรุปจำนวนเกษตรกร     

RcG6e8eXi ดาวน์โหลดแบบสรุปการขอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต