1.jpg2.jpg

water data center

information

5869rboy8ytrb1


sidebar-download

  เรื่อง ดาวน์โหลด
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและปรับปรุงบำรุงรักษา  
 
  •  แบบฟอร์ม canal_data_rid4.xlsx  
 
 
  •  แบบฟอร์ม strc_rid4.xlsx            
 
 
  •  แบบฟอร์ม road_rid4.xlsx           
 
  •  
ฐานข้อมูลน้ำฝนตั้งแต่ 1 ม.ค.54 - 31 ธ.ค.59 
  •  
 ฐานข้อมูลน้ำในอ่างตั้งแต่  1 พ.ย.55 - 31 ธ.ค.59 
บัญชีสรุปจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนหรือขึ้นบัญชี ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 4 ตั้งแต่ปี 55 - ปี 59 
  •  
คณะกรรมการชลประทาน JMC
  •  
 ข้อมูลทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา5 และ มาตรา8
  •    

แผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) งานปรับปรุงระบบชลประทาน

 

jaopraya

weather

Additional information