คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 12

แนบเอกสาร
เลขที่
เรื่อง
จำนวน
ลงวันที่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข12/ 59/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย

1. นายรณชัย ปราณพานิชกิจ

23

ธ.ค. 2558

ข12/ 58/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย

1. นางสาวนิ่มนวล วงษ์สกุล
2.นางสาวชลิดา วงศ์ศา

15

ธ.ค. 2558

ข12/ 57/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย

1.นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์

30

พ.ย. 2558

ข12/ 56/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย

1.นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง

27

พ.ย. 2558

ข12/ 55/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย

1.นางสาวชญานิศวร์ ทองกุลวรเสฏฐ์

26

พ.ย. 2558

ข12/ 54/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย

1.นายวรวุฒิ เนียมน้อย

20

พ.ย. 2558

ข12/ 53/2558
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย

1.นายยงยส เนียมทรัพย์

11

พ.ย. 2558

ข12/ 52/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน

6 ราย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ประธานกรรมการ (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สานักงานชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้้ำและบำรุงรักษา รองประธานกรรมการ 3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย กรรมการ 4. หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรรมการ 5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 6. หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ

11

พ.ย. 2558

ข12/ 51/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน

6 ราย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ประธานกรรมการ (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สานักงานชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล รองประธานกรรมการ
3. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาสุโขทัย กรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการ
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
6. หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ

11

พ.ย. 2558

ข12/ 50/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน

6 ราย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ประธานกรรมการ (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้าในพื้นที่ลุ่มน้ำ สานักงานชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม รองประธานกรรมการ
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ กรรมการ
4. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง กรรมการ
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
6. หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ

11

พ.ย. 2558

ข12/ 49/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน

7 ราย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ประธานกรรมการ (ด้านการพัฒนาแหล่งน้าและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้า สานักงานชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้าและบารุงรักษา รองประธานกรรมการ
3. ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล กรรมการ
4. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้าและบำรุงรักษาแม่ยม กรรมการ
5. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้า กรรมการ
6. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
7. หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ

11

พ.ย. 2558

ข12/ 48/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน

6 ราย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ประธานกรรมการ (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน รองประธานกรรมการ
3. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง กรรมการ
4.ผู้แทนฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
6. หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ

11

พ.ย. 2558

ข12/ 47/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย

1.นางสาวพรแก้ว ใจแก้ว

11

พ.ย. 2558

ข12/ 46/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย

1.นายสิงหา ผจงกิจการ

10

พ.ย. 2558

ข12/ 45 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

5 ราย

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ประธานกรรมการ (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รองประธานกรรมการ
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ กรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
5. หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ กรรมการและเลขานุการ

02

พ.ย. 2558

ข12/ 43 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย

1.นางสาวเกษราภรณ์ ภู่มาลา
2.นายสุชกร สมวันดี

29

ต.ค. 2558

ข12/ 42 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายมีชัย ปฏิยุทธ

26

ต.ค. 2558

ข12/ 41 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นางสาวศรัญญา ยะรินทร์

6

ต.ค. 2558

ข12/ 40 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายสมเจตน์ เครือทับ

16

ก.ย. 2558

ข12/ 39 /2558
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

3ราย
1.นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
2.นายดุสิต แสงสุคนธ์
3.นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว

 

16

ก.ย. 2558

ข12/ 38 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1ราย
นายอำนาจ ถี่ถ้วน

1

ก.ย. 2558

ข12/ 37 /2558
ตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาของสำนักงานชลประทานที่ 1 และ 2 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาของสำนักงานชลประทานที่ 4

6ราย

1. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๔ ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล กรรมการ
สำนักงานชลประทานที่ ๔
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ กรรมการ
สำนักงานชลประทานที่ ๔
4. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง กรรมการ
สำนักงานชลประทานที่ ๔
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ
สำนักงานชลประทานที่ ๔
6. นางสาวณัฐพร มหาวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๔

15

ส.ค.2558

ข12/ 36 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและทายาท ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จและเงินมรดกของ
นายอภิชัย ทองดี

3ราย

1. นายสาธิต โกสิน นายช่างชลประทานชำนาญงาน ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา โตเกษม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

24

ส.ค.2558

ข12/ 35 /2558

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและทายาท ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จและเงินมรดกของ
นางนิตยา ใจศรี

3ราย

1. นายอุดมเดช เรืองสกุล นายช่างชลประทานอาวุโส ประธานกรรมการ
2. นายดวงใจ กมลอนุวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
3. นางสาวณัฐพร มหาวรรณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

24

ส.ค.2558

ข12/ 34 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายสำราญ เขียวสำริด

17

ส.ค.2558

ข12/ 33 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและหาทายาทผู้มีสิทธ์รับเงินบำเหน็จและเงินมรดกของ นายศุภชัย พลเก่ง

3ราย

1. นายมีชัย ปฏิยุทธ ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส (ประธานกรรมการ)
2. นางรุ่งทิวา โตเกษม ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (กรรมการ)
3. นางสาวณัฐพร มหาวรรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กรรมการ)

3

ส.ค.2558

ข12/ 32 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์


3

ส.ค.2558

ข12/ 31 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และระดับ 4/หน

7ราย

1. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ประธานกรรมการ
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน รองประธานกรรมการ
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4)
3. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน กรรมการ
4. ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล กรรมการ
5. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง กรรมการ
6. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวณัฐพร มหาวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

3

ส.ค.2558

ข12/ 30 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

4 ราย

นางคำนึง บุญจันทร์

นายเด่นพันธ์ รอดสมนาม

นางสมจิตร อ่ำทอง

นางอัญชลีย์ ปรางจันทร์17

ก.ค.2558

ข12/ 29 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายศุภวิชญ์ ธนะบุญ

19

ก.ค.2558

ข12/ 28 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายไพบูลย์ ทินมณี

30 มิ.ย..2558
ข12/ 27 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายไพโรจน์ วงศ์สูง

30 มิ.ย..2558
ข12/ 26 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายทนงศักดิ์ สุขศิริ

30 มิ.ย..2558
ข12/ 25 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายณัฐชนนท์ พรรัตนอนันต์

30 มิ.ย..2558
ข12/ 24 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายพิษณุ ชอบประดิษฐ์

30 มิ.ย..2558
ข12/ 23 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย

นายธีระ นาคฉ่ำ

30 มิ.ย..2558
ข12/ 22 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ในตำแหน่งต่าง ๆ

 

30 มิ.ย..2558
ข12/ 21 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและทายาท ผู้มีสิทธิรับเงินมรดกของ นายจรัญ บุนนาค 
3 ราย
นางปราถนา  เหรียญวิลาศ
นายอภิรักษ์  หลวงต่างใจ
นางสาวณัฐพร  มหาวรรณ์
25 มิ.ย..2558
ข12/ 20/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

6ราย

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและ จัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ  สำนักงานชลประทานที่ 4) (ประธานกรรมการ)
2. ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล (รองประธานกรรมการ)
3. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม  ( กรรมการ)
4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย (กรรมการ)        
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ( เลขานุการ)
6. นางสาวพรแก้ว  ใจแก้ว  ( ผู้ช่วยเลขานุการ)
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

2 มิ.ย..2558
ข12/ 19/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ุ6ราย

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ  สำนักงานชลประทานที่ 4) (ประธานกรรมการ)
2. ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน (รองประธานกรรมการ)
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก  ( กรรมการ)
4. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (กรรมการ)        
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ( เลขานุการ)
6. นางสาวพรแก้ว  ใจแก้ว  ( ผู้ช่วยเลขานุการ)
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

2 มิ.ย..2558
ข12/ 18/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ุ6ราย

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ  สำนักงานชลประทานที่ 4) (ประธานกรรมการ)
2. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม (รองประธานกรรมการ)
3. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา  ( กรรมการ)
4. ผู้แทนฝ่ายการพิมพ์ สำนักงานเลขานุการกรม  ( กรรมการ)        
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ( เลขานุการ)
6. นางสาวพรแก้ว  ใจแก้ว  ( ผู้ช่วยเลขานุการ)
หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

2 มิ.ย..2558
ข12/ 17 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและทายาท ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จและเงินมรดกของ นายประพันธ์ หยุดยั้ง
3ราย
นายจิรยุทธ ครุฑเมือง
นางยาใจ สวรรคเชิดวิลัย
นางสาวณัฐพร มหาวรรณ
15 พ..ค.2558
ข 12/ 16 /2558
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน

-

7 พ..ค.2558
ข 12/ 14 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและทายาท ผู้มีสิทธิรับเงินมรดกของ นายน้อย  มะณีใจ

3 ราย
นายพิษณุ  ชอบประดิษฐ
นางสาวสุนทรีย์  ลื้อยอด
นางสาวณัฐพร  มหาวรรณ์

20 เม.ย..2558
ข 12/ 12 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1ราย
นายอำนาจ ถี่ถ้วน
9 เม.ย..2558
ข 12/ 6 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1ราย
นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ
17 มี.ค.2558
ข 165/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือประจำปี 2558 ของโครงการชลประทานตาก
3ราย
นายดุสิต แสงสุคนธ์
นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์
นายเด่นพันธ์ รอดสมนาม
12 มี.ค.2558
ข 164/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือประจำปี 2558 ของสำนักงานชลประทานที่ 4

4ราย
นางอรทัย ธรรมศิริ
นางทิพย์วรรณ ภู่พลเพียร
นางสาวพรแก้ว ใจแก้ว
นางสาวนิ่มนวล วงษ์สกุล

12 มี.ค.2558
ข 12/ 5 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและหาทายาทผู้มีสิทธิรับเงินมรดกของ นายยงยุทธ แสงทอง

3ราย
นายประเสริฐ ล่ำภากร

นายธนกฤต โพธิ์ศรี

นางสาวณัฐพร มหาวรรณ

5 มี.ค.2558
ข 12/ 4 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและหาทายาทผู้มีสิทธิรับเงินมรดกของ นายทอน ภู่คง

3ราย
นายประเสริฐ ล่ำภากร

นายธนกฤต โพธิ์ศรี

นางสาวณัฐพร มหาวรรณ

5 มี.ค.2558
ข 12/ 3 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและหาทายาทผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จและเงินมรดกของ นายสุเทพ คำตั๋น

3ราย
นางนุจนารถ สวนแก้วมณี

นางพัชราภรณ์ แก้วบาง

นางสาวณัฐพร มหาวรรณ

23 ก.พ.2558
ข 12/ 2 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1ราย
นายฉัตรชัย อากาศโสภา
22 ม.ค.2558
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข 12/39/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย
นายบุญลือ ตรีพรม

26 ธ.ค.2557
ข 12/37/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย
นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช

27 พ.ย.2557
ข 12/36/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย
นายมงคล สุภากาย

27 พ.ย.2557
ข 12/35/2557
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1ราย
นายชัยชาญ สังข์แก้ว

19 พ.ย.2557
ข 12/34/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2ราย
นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ
นายไชยวัฒน์ กำทอง

19 พ.ย.2557
ข 12/33/2557
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ราย
นายนายชัยชาญ สังข์แก้ว

19 พ.ย.2557
ข 12/32/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย
นายชวนินทร์ สุภาษา

7 พ.ย.2557
ข 12/31/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2ราย
นายคณิต สัตย์ซื่อ
นายเมธี วุฒิเจริญ

27 ต.ค. 2557
ข 12/30/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2ราย
นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์
นายพิษณุ ชอบประดิษฐ์

19 ต.ค. 2557
ข 12/29.01/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1ราย
นายพงศกร มีบุษยา
24 ก.ย. 2557
ข 12/29/2557

แก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  ในตำแหน่งต่าง ๆ

-

18 ส.ค. 2557
ข 12/28/2557

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น  ในตำแหน่งต่าง ๆ

-

8 ส.ค. 2557
ข 12/27/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย
นายสุทธิชัย ไพรสันต์

1 ส.ค. 2557
ข 12/26/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ  4

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน  (ประธานกรรมการ)
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ  สำนักชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร (รองประธานกรรมการ)
3. ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล  ( กรรมการ)
4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร  ( กรรมการ)        
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ( เลขานุการ)
6. นางสาวพรแก้ว  ใจแก้ว  ( ผู้ช่วยเลขานุการ)
ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่    
 

15 ก.ค. 2557
ข 12/25/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ  4

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ประธานกรรมการ)
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ  สำนักชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ ( รองประธานกรรมการ)
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย( กรรมการ)
4. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (  กรรมการ)
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป( เลขานุการ  )     
6. นางสาวพรแก้ว  ใจแก้ว(ผู้ช่วยเลขานุการ) ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่

10 ก.ค. 2557
ข 12/24/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ประธานกรรมการ
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ  สำนักชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา (รองประธานกรรมการ)
3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก (กรรมการ)
4. หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน ( กรรมการ)
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ( เลขานุการ )      
6. นางสาวพรแก้ว  ใจแก้ว ( ผู้ช่วยเลขานุการ) ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่

26 มิ.ย. 2557
ข 12/23/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ประธานกรรมการ
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ  สำนักชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร (รองประธานกรรมการ)
3. ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล (กรรมการ)
4. ผู้แทนฝ่ายการพิมพ์  สำนักเลขานุการกรม (กรรมการ )  
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ( เลขานุการ)
6. นางสาวพรแก้ว  ใจแก้ว  (ผู้ช่วยเลขานุการ) ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่ 

26 มิ.ย. 2557
ข 12/22/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ประธานกรรมการ (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ  สำนักชลประทานที่ 4)
2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร (รองประธานกรรมการ)
3. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย (กรรมการ)
4. ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ (กรรมการ)
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ( เลขานุการ)       
6. นางสาวพรแก้ว  ใจแก้ว (ผู้ช่วยเลขานุการ)

26 มิ.ย. 2557
ข 12/21/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายอาทิว ทุ่งเจ็ด
นายธรนิศ มั่นศรี

12 มิ.ย. 2557
ข 12/20/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายสิงหา ผจงกิจการ
นายวิวัฒน์ มณีอินทร์

12 มิ.ย. 2557
ข 12/19/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายชาคริต ไทยประดิษฐ์

12 มิ.ย. 2557
ข 12/18/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายวัฒนาเกียรติ ชมสวน
นายวิโรจน์ พวงทอง

5 มิ.ย. 2557
ข 12/16/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและทายาทผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็ดและเงินมรดกของ นายชูชีพ อยู่สุข

นายตุสิต แสงสุคนธ์
นายอำนาจ ถี่ถ้วน
นางสาวพร แก้วใจแก้ว

21 พ.ย. 2557
ข 12/15/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและทายาทผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็ดและเงินมรดกของ นายบุญรอด ธิป๋า

นายสิงหา ผจงกิจการ
นายธนกฤต โพธิ์ศรี
นางสาวพร แก้วใจแก้ว

21 พ.ย. 2557
ข 12/14/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายอุดมเดช เรืองสกุล

2 พ.ค. 2557
ข 12/13/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นางสาวณัฐพร มหาวรรณ

30 เม.ย. 2557
ข 12/12/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

4 ราย
นางสาวนัฎฐพัชร หล้าหาญ
นายพิษณุ ชอบประดิษฐ์

นายพิพัฒน์ โฆษิตพิพัฒน์
นายอาทิว ทุ่งเจ็ด

3 มี.ค. 2557
ข 12/11/2557
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายไพบูลย์ ทิมมณี

17 ก.พ. 2557
ข 12/10/2557

ยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 12/6/2557  ลงวันที่  28 มกราคม 2557)

-

18 ก.พ. 2557
ข 12/9/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุการตายและทายาทผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จและเงินมรดกของ นายบุญเลิศ ลาโภ

3 ราย
นายสาธิต โกสิน
นางฐิติมา ไชยพานิช
น.ส.พรแก้ว ใจแก้ว

6 ก.พ. 2557
ข 12/8/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

3 ราย
นายนครชัย มั่นเมือง
นายพิษณุ ชอบประดิษฐ์
นายอาทิว ทุ่งเจ็ด

31 ม.ค.2557
ข 12/7/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายประสิทธิ์ จิตเผือก

31 ม.ค.2557
ข 12/6/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์

28 ม.ค.2557
ข 12/5/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายคณิต สัตย์ซื่อ

28 ม.ค.2557
ข 12/4/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายสุทธิชัย ไพรสันต์
นายมีชัย ปฏิยุทธ

28 ม.ค.2557
ข 12/3/2557
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและทายาทผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็ดและเงินมรดกของนายนรงค์ฤทธิ์ มั่นเหมาะ

นายสาทิต โกสินทร์
นางฐิติมา ไชยพานิช
นางสาวพรแก้วใจแก้ว

21 พ.ย. 2557
ข 12/1/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์

1 6 ม.ค.2557
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ข 12/37/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
น.ส.ปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์

23 ธ.ค. 2556
ข 12/36/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ในตำแหน่งต่างๆ

ผุ้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลปรระทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 4)(ผู้อำนวยการทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (หัวหน้าสนามสอบ)
น.ส.พรแก้ว ใจแก้ว(เจ้าหน้าที่กองกลาง)
น.ส.สุภาภรณ์ ปิ่นไพบูลย์(เจ้าหน้าที่กองกลาง)
น.ส.ฉวัวรรณ พบสมัย(เจ้าหน้าที่กองกลาง)
นายศุภวัฒน์ อินทรมีทรัพย์(เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก)
น.ส.อ้อยทิพย์ มีสวนทอง(เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก)
นางณัฐฐารักษ์ ชัยพิทักษ์(เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก)
น.ส.สุกัลญา ทองปั้น(เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก)

23 ธ.ค. 2556
ข 12/35/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายสุทธิชัย ไพรสันต์
นายมีชัย ปฏิยุทธ

20 พ.ย. 2556
ข 12/34/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ผุ้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลปรระทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 4)(ประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ (รองประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร (กรรมการ)
หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน (กรรมการ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เลขานุการ)
น.ส.พรแก้ว ใจแก้ว(ผู้ช่วยเลขานุการ)

6 พ.ย. 2556
ข 12/33/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ผุ้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลปรระทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 4)(ประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ(รองประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (กรรมการ)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล (กรรมการ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เลขานุการ)
น.ส.พรแก้ว ใจแก้ว(ผู้ช่วยเลขานุการ)

6 พ.ย. 2556
ข 12/32/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ผุ้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลปรระทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 4)(ประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร (รองประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล (กรรมการ)
ผู้แทนฝ่ายการพิมพ์ สำนักเลขานุการกรม (กรรมการ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เลขานุการ)
น.ส.พรแก้ว ใจแก้ว(ผู้ช่วยเลขานุการ)

6 พ.ย. 2556
ข 12/31/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

4 ราย
นายชาคริต ไทยประดิษฐ์
นายสิริพงษ์ กุลพงษ์
นายสมชาย คงเมคี
นายวินัย แสงสว่าง

1 พ.ย. 2556
ข 12/30/2555
แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบสวนสาเหตุการตายและทายาท ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จและเงินมรดกของ นายอนันต์ ตาอุด

นายจิรยุทธ ครุฑเมือง
นางยาใจ สวรรคเชิดวิลัย
นางสาวพรแก้ว ใจแก้ว

1 พ.ย. 2556
ข 12/29/2555
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครและสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพรแก้ว ใจแก้ว
นายธนกฤต โพธิ์ศรี
นางสาวชลิดา วงศ์ศา

1 พ.ย. 2556
ข 12/28/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ผุ้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลปรระทาน(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 4)(ประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ (รองประธานกรรมการ)
ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ (กรรมการ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (กรรมการ)
ผู้ควบคุมงานการเจ้าหน้าที่(กรรมการและเลขานุการ)

1 พ.ย. 2556
ข 12/27/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2ราย
นายนัฎฐากร ธัญญ์พีราธิบดิ์
นายสิงหา ศรีบุญมา


17 ต.ค. 2556
ข 12/26/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2ราย
นายสมชาย คงเมคี

17 ต.ค. 2556
ข 12/25/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย
นายดุสิต แสงสุคนธ์

10 ต.ค. 2556
ข 12/24/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

5 ราย
นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ
นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์
นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ
นายพิสิษฐ์ พันธ์สน
นางสมจิตร อ่ำทอง

4 ต.ค. 2556
ข 12/23/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2ราย
นายฉัตรชัย อากาศโสภา
นายพาโชค จันนา


13 ก.ย. 2556
ข 12/22/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย
นายเอกรินทร์ ตันมา

13 ก.ย. 2556
ข 12/21/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2ราย
นายประสิทธิ์ จิตเผือก
นายดุสิต แสงสุคนธ์

15 ส.ค. 2556
ข 12/20/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายมีชัย ปฏิยุทธ

31 ก.ค. 2556
ข 12/19/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายประทีป กุลไทย

31 ก.ค. 2556
ข 12/18/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2ราย
นายพิสิษฐ์ พันธ์สน
นายอุดมเดช เรืองสกุล

28 มิ.ย.2556
ข 12/17/2556
มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายพินิจ นกเล็ก

27 มิ.ย.2556
ข 12/16/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2ราย
นายยงยส เนียมทรัพย์
นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช

30 ก.ย. 2556
ข 12/15/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4

ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4 (ประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ (รองประธานกรรมการ)
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง (กรรมการ)
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล (กรรมการ)
ผู้อำนวยการดครงการชลประทานกำแพงเพชร (กรรมการ) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (กรรมการและเลขานุการ)
น.ส.พรแก้ว ใจแก้ว(ผู้ช่วยเลขานุการ)

18 มิ.ย. 2556
ข 12/14/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ

30 ก.ย. 2556
ข 12/13/2556
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและหาทายาท ผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จและเงินมรดกของนายบุญทิ คล้ายประทุม

3ราย
นายดุสิต แสงสุคนธ์
นายอำนาจ ถี่ถ้วน
นางสาวพรแก้ว ใจแก้ว

21 พ.ค. 2556
ข 12/12/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายนครชัย มั่นเมือง

20 พ.ค. 2556
ข 12/11/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นางสาวเสาวลักษณ์ น้ำใส

20 พ.ค. 2556
ข 12/10/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายสิงหา ศรีบุญมา
นายพิษณุ จันทร์ควง

7 พ.ค. 2556
ข 12/9/2556
มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายชัยชาญ สังข์แก้ว

25 เม.ย. 2556
ข 12/8/2556
มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายธนู เนื่องทศเทศ

25 เม.ย. 2556
ข 12/7/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2 ราย
นายนิคม ตุ้ยทิศ
นายคัมภีร์ สอนเจริญทรัพย์
22 มี.ค. 2556
ข 12/6/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายพิษณุ จันทร์ควง

30 ต.ค.2556
ข 12/5/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายสมบท บุญญานุวัตร
นายตวงสิทธิ์ นทีประสิทธิพร

30 ต.ค.2556
ข 12/3/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายเจริญชัย ทรัพย์สุข

18 ม.ค. 2556
ข 12/2/2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายเจริญชัย ทรัพย์สุข

18 ม.ค. 2556
ข 12/1/2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายธนู เนื่องทศเทศ

16 ม.ค. 2556
 
 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 12 ปี 2555
แนบเอกสาร
เลขที่
เรื่อง
จำนวน
ลงวันที่
ข 12/55/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายพิภวัต หาญไพบูลย์

20 ธ.ค. 2555
ข 12/54/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายปรเมนทร์ ศรีเรืองสุข

4 ธ.ค. 2555
ข 12/53/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

22 ราย

4 ธ.ค. 2555
ข 12/52/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายมีชัย ปฏิยุทธ

30 พ.ย. 2555
ข 12/51/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 ราย
นายไชยวัฒน์ กำทอง
29 พ.ย. 2555
ข 12/50/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 ราย
นายประสิทธิ์ บุญแย้ม
29 พ.ย. 2555
ข 12/49/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2 ราย
นายเทพพยุง วงศ์สูง
นายคมกฤช นัยปราโมทย์
22 พ.ย. 2555
ข 12/48/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

4 ราย
นายมีชัย ปฏิยุทธ
นายสุทธิชัย ไพรสันต์
นายคณิต สัตย์ซื่อ
นายเมธี วุฒิเจริญ

13 พ.ย. 2555
ข 12/47/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2 ราย
นายชวนินทร์ สุภาษา
นายสุวิทย์ สตาสิทธิ์
13 พ.ย. 2555
ข 12/46/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2 ราย
นายวรวุฒิ เนียมน้อย
นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์
13 พ.ย. 2555
ข 12/45/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2 ราย
นายเมธี วุฒิเจริญ
นายทวีรัตน์ จันทร์จารุพงศ์
2 พ.ย. 2555
ข 12/44/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
-
2 พ.ย. 2555
ข 12/43/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 ราย
นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ
31 ต.ค. 2555
ข 12/42/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 ราย
นายมงคล สุภากาย
30 ต.ค. 2555
ข 12/41/2555
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายธนู เนื่องทศเทศ
29 ต.ค. 2555
ข 12/40/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

6 ราย
นายธนิต จ่าภา
นายสุดใจ เพ็งใจ
นายคณิต สัตย์ซื่อ
นายอภิรักษ์ หลวงต่างใจ
นางสาวอนงค์ ฮ่อธิวงศ์

นายบุญทิ คล้ายประทุม

26 ต.ค. 2555
ข 12/39/2555
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายมงคล สุภากาย
26 ต.ค. 2555
ข 12/38/2555
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายสุรพล อจละนันท์
24 ต.ค. 2555
ข 12/37/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นางสาวชลิดา วงศ์ศา

24 ต.ค. 2555
 
ข 12/36/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายสุทธิชัย ไพรสันต์
นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์

2 ต.ค. 2555
 
ข 12/35/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายธวัชชัย ตันติพิสิทธิ์

1 ต.ค. 2555
 
ข 12/34/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายธีระพล อินชัน
นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ

24 ก.ย. 2555
 
ข 12/33/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายลำพอง ฉิมพุฒ

10 ก.ย. 2555
 
ข 12/32/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

3 ราย
นางรุ่งทิวา โตเกษม
นางอรุณณี อาสว่าง
นางสาวศรัญญา ยะรินทร์

30 ส.ค. 2555
 
ข 12/31/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

5 ราย
นางปราถนา เหรียญวิลาศ
นางทิพย์วรรณ ภู่พูลเพียร
นางสาวพรแก้ว ใจแก้ว
นางประนอม ทองคำแท้
นางสาวน้องนุช ไชยวรรณ

30 ส.ค. 2555
 
ข 12/30/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายวิสันติ ขวัญคุ้ม
นายสุวิทย์ สตาสิทธิ์

23 ส.ค. 2555
 
ข 12/29/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายอัสนี จารุชาต
นายนพรัตน์ กัณฑเจตน์

23 ส.ค. 2555
 
ข 12/28/2555
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายพัลพงษ์ วิเศษจินดา

23 ส.ค. 2555
 
ข 12/27/2555
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายยงยส เนียมทรัพย์

10 ก.ค. 2555
 
ข 12/24/2555
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4
-
4 ก.ค. 2555
 
ข 12/23/2555
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4
-
4 ก.ค. 2555
 
ข 12/22/2555
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
-
4 ก.ค. 2555
 
ข 12/21/2555
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
-
4 ก.ค. 2555
 
ข 12/20/2555
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
-
4 ก.ค. 2555
 
ข 12/18/2555
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

1 ราย
นายชววุฒิ คำภิโร

28 มิ.ย. 2555
 
ข 12/17/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายยงยส เนียมทรัพย์
นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช

28 มิ.ย. 2555
 
ข 12/10/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นางสาวกรรณิการ์ ยารังษี

11 พ.ค. 2555
 
ข 12/9/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายพินิจ นกเล็ก
นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์

4 พ.ค. 2555
 
ข 12/8/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1 ราย
นายนพดล น้อยไพโรจน์

4 พ.ค. 2555
 
ข 12/7/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย
นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์

1 พ.ค. 2555
 
ข 12/6/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย
นางสาวพรรษชล ซื่อสัตย์ดี

24 เม.ย. 2555
 
ข 12/5/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

3 ราย
นายดุสิต แสงสุคนธ์
นายธีระพล อินชัน
นายวิสันติ ขวัญคุ้ม

24 เม.ย. 2555
 
ข 12/4/2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

1ราย
นายโชคชัย เสนาะเกียรติ

24 เม.ย. 2555
 
ข 12/3/2555
แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

-

27 มี.ค. 2555
 
ข 12/2/2555

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

2 ราย
นายอุดมเดช เรือสกุล
นายนพดล น้อยไพโรจน์

8 มี.ค. 2555
 
ข 12/1/2555

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

7 ราย
นายสมเกียรติ อุปการะ
นายพิสิษฐ์ พันธ์สน
นายไชยวัฒน์ กำทอง
นายประเสริฐ ล่ำภากร
นายเอกรินทร์ ตันมา
นายวิรุฬชัย โตเกษฒ
นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์

29 ก.พ. 2555
  คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 13 คลิกที่นี่